Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

ELIT bygger framtidssäker infrastruktur

Fiberoptiskt bredband är en framtidssäker investering i en teknik som kommer att stå sig under lång tid framöver. Detsamma gäller för de avancerade säkerhetssystem som blir allt mer vanliga i såväl privata som offentliga miljöer. Ett företag som är med och driver utvecklingen inom dessa områden är El- & Informationsteknik i Blekinge AB (ELIT).

På ELIT säger man ibland att man har varit med sedan fördatorisk tid. Då syftar man på tiden innan digitaliseringen och innan bredband fanns i de flesta hushåll. Nu har ELIT byggt hela Stadsnätet i Ronneby kommun och flera stora fastighetsnät i anslutning till det. Inom företaget finns således en djupgående kompetens och erfarenhet när det gäller utveckling av framtidssäker infrastruktur.
– Det vi står för är kunskap som efterfrågas överallt i samhället idag, speciellt med tanke på att landets samtliga kommuner bygger ut för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi, kommenterar Mats Lindau, vice vd på ELIT.
Den nya tidens sätt att leva, arbeta, knyta kontakter och göra affärer på sätter press på infrastrukturen – den ska vara heltäckande, alltid tillgänglig och fungera utan avbrott. Det är en utmaning som ELIT gärna tacklar.

El, Tele, Data och Säkerhet
En annan stor utmaning som genereras i takt med att världen förändras är säkerhetsaspekten. Såväl företag som privatpersoner efterfrågar en högre grad av säkerhet och därmed har marknaden för larmsystem och kameraövervakning expanderat. Även här ligger ELIT före sin tid – redan för 15 år sedan började företaget installera avancerade säkerhetssystem som fortfarande är i bruk.
– Vi var bland annat med och installerade styrsystem och säkerhetslösningar inklusive brandlarm i ABB Arena Karlskrona då den först byggdes. När den byggdes om 2015/16 var vi återigen en viktig spelare på plan då vi bland annat designade en helt ny ljussättning som vi fick toppbetyg för. All teknik i arenan har installerats av våra tekniker, upplyser Mats Lindau.
Den nya arenan är mycket teknikintensiv och är således ett bra exempel på vilka olika kompetenser som finns inom ELIT. I princip allt som kan förknippas med företagets kärnvärden El, Tele, Data och Säkerhet.
Bland andra uppdrag finns även installationer i Blekinge Tekniska högskola (BTH), kraftvärmeverket i Karlskrona, Högskolan i Värnamo, passagesystem för Blekinge läns landsting, brandlarm på Marinbasen, installationer Hammar skola i Kristianstad och kraftinstallation för infrastruktur Blekinge flygflottilj (F 17). Den gemensamma nämnaren är ytterst höga krav på teknisk funktion, utförande och design samt inte minst säkerhet inklusive driftssäkerhet.

Hållbart först och främst
ELIT finns ofta med i stora entreprenader, men vänder sig till alla typer av kunder inom fastighetsbranschen, kommuner, landsting, försvar och industrin. Även privatpersoner anlitar ELIT.
– Vi kan utföra i princip allt som förknippas med fastigheters el- och styrsystem, kommunikation inklusive tele och data, samt inte minst säkerhet. Vi tar gärna ett helhetsgrepp om de här områdena och ser till hela fastighetens förutsättningar, förtydligar Mats Lindau.
Många beställare ställer frågan om vad man ska satsa på för att vara säker på att man gör en långsiktigt trygg investering. På ELIT är man då noga med att poängtera att det inte enbart handlar om att satsa på den senaste tekniken – utan att satsa på rätt teknik för ändamålet.
– Det viktigaste är att systemen är hållbara över tid och att rätt teknik finns på rätt plats, förklarar Mats Lindau.
Säkerhet handlar om skydd mot externa hot, men även om att trygga upp funktioner så att kritiska system alltid fungerar. Det kan exempelvis handla om utrymningslarm vid brand, eller system för automatisk detektering av vattenläckor som exempel. ELIT är specialiserade på alla tänkbara infrastrukturella system som sorterar inom områdena El, Tele, Data och Säkerhet.