Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

En bättre framtid tack vare skoglig bioekonomi

Att utveckla den skogliga bioekonomin, omfattande allt från det hållbara skogsbruket till tillverkning av miljömärkt papper, är viktigt för Värmlands framtid som livskraftigt län med hög sysselsättning. Hela skogsnäringen, med skogsbruk, trämekanisk industri, papper- och massatillverkning, står för många arbetstillfällen i länet och fler kan det bli med rätt investeringar.

Värmland har byggt en stark tradition på skogen – och mycket tyder på att framtiden också finns här. Tack vare nytänkande investeringsbeslut och banbrytande teknik kan de värmländska skogsrelaterade företagen lyfta en gammal näring till en helt ny nivå. Och mitt i utvecklingen står Paper Province, ett samordnande företagskluster inom skoglig bioekonomi som engagerar över 100 medlemmar i Värmland med omnejd.

Bygger på Agenda 2030
Paper Province ägs och drivs av sina medlemmar. Arbetet framöver grundas till stor del på målen inom Agenda 2030, som ska styra världen mot en mer hållbar utveckling på alla nivåer. För Sverige och Paper Province betyder det att man i ännu större utsträckning ska ta tillvara på den rika skogsresursen som finns här och successivt byta ut fossilt mot förnybart.

Allt som kan tillverkas av olja och andra fossila resurser kan nämligen också tillverkas av skogsråvara – men det krävs nytänkande och rätt teknik för att göra det möjligt. Inom Paper Province finns avancerade program för att stötta innovatörer i olika skeden. Genom att fånga upp och ta tillvara på innovationer samt bidra till att omvandla dem till konkurrenskraftiga produkter och tjänster ser Paper Province till att expandera den skogliga bioekonomin i Värmland och Sverige. Paper Province är faktiskt ett av världens största bioekonomiska kluster – de stora maskintillverkarna i branschen är medlemmar i klustret, liksom en fjärdedel av Sveriges pappers- och massabruk, sågverk, skogsägarföreningar och bioenergileverantörer.

– Alla som har behov av kunskap inom det breda området skoglig bioekonomi kan få ut något av att vara med i Paper Province. Vår roll som klusterorganisation är att skapa goda förutsättningar för att knyta nya kontakter och därmed bana väg för nya samarbeten. Vi ska helt enkelt vara en grogrund för tillväxt i såväl etablerade verksamheter som för start-ups, säger Maria Hollander, vd för Paper Province.

Med stöd från Vinnova
Det är inte bara medlemsföretagen som möjliggör investeringar inom Paper Province. Vinnova stöttar forskning och utveckling inom skoglig bioekonomi i Värmland baserat på ett Vinnväxt-program som antogs för Paper Province under 2013 och som sträcker sig över en tioårsperiod. Totalt rör det sig om investeringar om 130 miljoner kronor mellan 2013 – 2023.

Utöver forskningsrelaterad verksamhet kretsar en stor del kring insatser för att underlätta och möjliggöra kommersialisering av nya skogsindustriella produkter samt utveckling för en ökad effektivitet inom skogsindustriell produktion. Andra medfinansiärer är förutom medlemsföretagen Region Värmland, Karlstads universitet, flera av Värmlands kommuner samt Länsstyrelsen.

Något som gör Paper Province extra intressant är att oberoende mätningar om gjorts under de senaste åren har visat att medlemsföretagen har haft ungefär tre gånger större tillväxt än länet i övrigt, och dessutom högre lönsamhet än det svenska genomsnittsföretaget. Paper Province har även fått mycket internationell uppmärksamhet – det är nämligen enbart i Värmland med omnejd som det finns ett så sammanhållet nätverk av företag som verkar inom den moderna skogsbaserade bioekonomin.