Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

En bredare handelshögskola med skarpa forskningsprofiler

Den nya Handelshögskolan vid Umeå universitet samlar en bred kompetens inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik under samma paraply. Med mer resurser för att driva och vidareutveckla universitets tre huvuduppdrag utbildning, forskning och samverkan står Handelshögskolan nu väl rustad för nya utmaningar.

Professor Lars Hassel, rektor för Handelshögskolan, understryker att masterprogrammen i företagsekonomi och nationalekonomi visade sig vara mycket konkurrenskraftiga i senaste utvärdering som Högskoleverket gjorde. I den nya handelshögskolan har vi en större bredd och betydligt mer resurser att vidareutveckla skarpare forskningsprofiler som spänner över och integrerar tre huvudområden: företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.
En nyhet kommer att vara att integrera ett hållbarhetsperspektiv som löper som en röd tråd genom hela Handelshögskolan. Vi integrerar hållbarhetsfokus inom alla våra områden på både utbildnings- och forskningssidan. Nationalekonomerna har en längre tid varit framgångsrika i sin forskning om miljö och resursekonomi och statistikerna har gjort satsningar med avtryck inom registerbaserad forskning om hälsa och välfärd. Inom företagsekonomi har hållbarhetsforskning etablerats inom entreprenörskap, finansiering och marknadsföring.
Den nya forskningsbaserade hållbarhetsprofilen integrerad i undervisningen kommer att ge studenterna de bästa tänkbara förutsättningarna för att fungera i framtidens affärsklimat.

Stark prägel på internationalisering
Handelshögskolan i Umeå är en av de största utbildarna av civilekonomer i Sverige Fyra olika civilekonomprogram med olika specialiseringar och statistikerprogrammet på grundnivå erbjuder en bred palett att välja emellan. Därtill kommer sju olika master program på avancerad nivå som ges på engelska. Skolan har en stark internationell prägel med lärare från cirka 30 olika länder och studenter från i princip lika många.
– Vi erbjuder våra studenter mycket goda möjligheter att studera utomlands, vi har omkring 70 partneruniversitet världen över. Det betyder också att 200 av deras studenter kommer hit, så vi kan verkligen tala om mångfald här.
Handelshögskolan bedriver också samarbetsprojekt på hemmaplan med ett stort antal partners i Umeå och i övriga regionen.
– Samverkan med företag är en naturlig del av verksamheten i en handelshögskola eftersom vi undervisar i hur man leder företag och organisationer och forskar i och om hur företag fungerar. En inte obetydlig och nog så viktig del av samverkan står studenterna själva för. Vår studentförening har tagit sig en aktiv roll över åren och det är ett nöje att konstatera att verksamheten blomstrar här, fortsätter Lars Hassel.

Samverkan är nyckeln till framgång
Naturliga samarbetspartners för ekonomistuderande är revisions- och konsultföretag samt banker, något som stärker en näringslivsorienterad profil för en handelshögskola.
– I flera av våra utbildningsprogram finns också ett aktivt samarbete när det gäller gästföreläsare, praktikfall med företagsorienterad problemlösning, uppsatser som skrivs på uppdrag och inte minst praktik.
Erfarenheter från arbetslivet under utbildningen kan vara direkt avgörande för studenternas etablering på arbetsmarknaden efter studierna. Lars Hassel poängterar avslutningsvis att samverkan har en synnerligen viktig funktion att fylla, inte minst med tanke på att universitetet utbildar framtidens företagsledare, beslutfattare och experter inom näringslivet och den offentliga sektorns organisationer.