Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

En kraftfull språngbräda för innovatörer

Sverige tycks vara en grogrund för nya innovationer. Inte minst inom medicin och hälsa, där det redan finns otaliga exempel på lyckosamma innovationer som revolutionerat vården genom tiderna. Innovationer behöver dock ibland få en liten hjälp på traven för att nå marknaden, och därför har Hälsoteknikcentrum i Halland (HCH) etablerats under samma tak som Högskolan i Halmstad.

Såväl innovatörer som samarbetspartners och andra intressenter möter ett enormt utbud av kompetens och utvecklingskraft på HCH. Målet är att det redan vid första mötet ska instiftas ett ömsesidigt förtroende att bygga vidare på, och det tryggas med handplockade medarbetare vars kompetens möter det behov som driftiga innovatörer har.
HCH finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, som i huvudsak verkar för att minska skillnaderna i utvecklingsnivåerna i de Europeiska regionerna. HCH förvaltar detta genom att satsa på utveckling inom hälsoteknikområdet, och det i syfte att stärka och främja livskvalitet för människor vilket i sin tur lyfter samhället i övrigt.

Vilka projekt blir aktuella?
De stora kontaktytor som HCH har till sitt förfogande gör centret till en metropol för innovationer. I dagsläget startas nästan 40 projekt per år kring de idéer som passerar uttagningsprocessen och därmed påvisar en stark utvecklingspotential från början.
– Hittills har ungefär 140 projekt genomförts sedan starten 2009, informerar verksamhetsansvarig Anne-Christine Hertz.
Hon berättar vidare att själva kvalificeringsprocessen inleds med att innovatören möter en projektkoordinator som därefter inleder en utvärdering av innovationens potential ur kommersiell synpunkt. Innovatörens visioner och ambitioner väger också tungt, liksom förmågan att framgångsrikt driva kommersiella projekt. Det personliga engagemanget hos innovatören har med andra ord en oerhört stor betydelse för beslutet om att gå vidare med idén.

Nav i innovationsprocessen
Det sammanställda underlaget efter det initiala mötet med HCH lämnas över för att behandlas i ett projektråd, vilket består av ett tiotal medarbetare från olika kompetensområden. Detta sker utifrån bedömningskriterier som är likvärdiga de urval för vilket en affärsidé rent generellt bedöms, som till exempel marknadens behov, redan befintliga lösningar, framtida affärsmöjligheter och så vidare.
HCHs medarbetare utgör således ett nav i innovationsprocessen, där man tillhandahåller ändamålsenlig expertis i form av högskolans forskare och andra interna resurser som finns på plats. Dessutom finns möjlighet att tillhandahålla externa resurser vid behov. Det primära målet är att lösa uppgiften, och det förekommer då även att man tar hjälp av studenter som bland annat kan planera sitt examensarbete kring ett inom HCH aktuellt projekt.

Resurs för fortsatt tillväxt
Anne-Christine Hertz understryker att HCH är att betrakta som en tillgång och inspirationskälla för innovationer med fokus på att lösa samhällsnära utmaningar;
– För innovatörer presenterar vi på HCH en möjlighet att få hjälp med att konkretisera och förverkliga sin idé från vision till färdig produkt. För samhället kan vi vara delaktiga i att skapa långsiktig hållbarhet genom att utgöra en resurs för fortsatt tillväxt.