Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

En världsunik innovation under vidareutveckling

Väldigt många känner till företaget Höganäs AB. Det var nämligen kring dess verksamhet som orten Höganäs byggdes upp, ett litet brukssamhälle som sedermera blev en av Skånes starkaste tillväxtkommuner. Med en lång och spännande historia bakom sig är Höganäs idag världsledande inom tillverkning och utveckling av metallpulver, en versatil produkt med stora möjligheter vilket tillkännages genom företagets motto: Power of Powder. Höganäs fortsätter att driva utvecklingen inom branschen och har nyligen introducerat ytterligare ett spår i den breda produktportföljen med modern tredimensionell modellering, så kallad 3D Printing.

Höganäs AB tillhör Sveriges äldsta företag. Det började med utvinning av stenkol för över 200 år sedan. Resan fortsatte med tegel- och keramiktillverkning och i början av 1900-talet började företaget reducera järnmalm. Utvecklingen fortsatte och nästa stora genombrott kom i form av en mycket eftertraktad och användbar produkt, järnpulver, som är ett av vår tids mest versatila tillverkningsmaterial.
Idag är Höganäs en världsledande tillverkare av metallpulver och man anpassar produkten till en mängd olika användningsområden.

Oändliga valmöjligheter tack vare 3D Printing
Höganäs har klarat sig bra under den senaste finanskrisen trots att den största enskilda kundgruppen är bilindustrin. Framgångarna beror till stor del på Höganäs breda sortiment som bygger på en världsunik innovation. Metallpulver lämpar sig för användning inom allt från komponenttillverkning till vattenrening och ytbeläggning.
– För att stärka företaget och säkra våra erbjudanden har vi valt att satsa specifikt på ett antal olika utvecklingsområden, berättar kommunikationschef Ulrika Rask Lindholm. Det senaste är Additive Manufacturing, eller 3D Printing, som gör det möjligt för oss att tillverka detaljer med i princip oändliga valmöjligheter vad gäller form och utförande. Det kan exempelvis vara ihåliga komplexa former tack vare den avancerade tekniken där produkten först modelleras i 3D och därefter byggs upp i skikt. Detta är ett nytt område för oss men vi tror mycket på utvecklingen här.
Efter förvärvet av Göteborgsföretaget Fcubic under slutet av 2012 har Höganäs valt att satsa på vidareutveckling av den patenterade tillverkningsmetoden som marknadsförs under samlingsnamnet Digital Metal®. Det mest uppenbara applikationsområdet är tillverkning av designföremål i mindre serier, men även medicin- och dentalindustrin samt flygindustrin är möjliga tillämpningsområden.

Sprider kunskap om metallpulvers unika egenskaper
Höganäs har en stark global närvaro med tolv produktionsenheter i åtta länder. Den största delen av utvecklingen sker i Höganäs där företaget har byggt upp ett forskningscenter med fokus på metallpulver och framtida teknik, känt som Höganäs PoP Centre. Här arbetar cirka 120 utvecklingsingenjörer med att ta fram morgondagens applikationer för metallpulver. Visionen grundas framförallt på att sprida kunskap om produktens unika egenskaper och användningsområden.
– Vi är övertygade om att produkten kan tillämpas inom fler segment i framtiden. Inte minst inom miljöområdet där metallpulver bland annat kan rena vatten eller jord från föroreningar och tungmetaller. Det är också möjligt att rena avgaser från dieselmotorer från sot och andra partiklar, metallpulver kan också användas för rening av rökgaser från partiklar och svavel. Detta är ett revolutionerande steg mot framtidens miljö- och reningstekniker, konstaterar Ulrika Rask Lindholm.