Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

En vindkraftsanläggning som fördubblar energitillgången i södra Sverige

Mellan 500 och 700 vindkraftverk kommer att placeras i Hanöbuktens västra del utanför Blekinge.
Mark- och Miljödomstolen i Växjö har gett klartecken till projektet, som är en av världens största vindkraftsatsningar till havs.

Tillsammans med ett antal andra kapitalstarka investerare har Blekinge Offshore för avsikt att satsa upp emot 50 miljarder kronor i en havsbaserad vindkraftsanläggning som fördubblar energitillgången i södra Sverige.
Blekinge Offshore, som är en del av Vingkraft AB, bildades 2008 i syfte att driva vindkraftsprojektet i Hanöbukten.
Projektets initiativtagare, Anders Nilsson, berättar:
– Efter flera års arbete med miljökonsekvensbeskrivningar och andra utredningar så blev det två dagars huvudförhandlingar med Mark- och Miljödomstolen i Växjö i november 2012. Den 7 februari i år fick vi svaret att alla parametrar och krav var uppfyllda vad det gäller miljöbalken och det var naturligtvis en stor lättnad. Domstolen rekommenderade att säga ja till vindkraftverken och skickade beslutet vidare till regeringen eftersom projektet har riksintresse. Miljödepartementet ska handlägga ärendet och vi hoppas på besked någon gång i höst.
För att kunna bygga större vindkraftanläggningar krävs goda anslutningsmöjligheter till elnätet och detta finns i Karlshamn, Blekinge. I havet utanför Karlshamn uppfylls två andra förutsättningar för vindkraft – goda vindar och långt till närboende.
För att etablera en vindkraftpark av denna storlek krävs en yta på cirka 200 kvadratkilometer. Denna yta finns cirka fem kilometer öster om Hanö.

Ett stort energibehov
Fullt utbyggd kommer vindparken i Hanöbukten att kunna leverera mellan sju och åtta terawattimmar ren energi inom elområde 4. Det motsvarar ungefär lika mycket energi som de båda kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck levererade tillsammans eller cirka fem procent av Sveriges elförbrukning.
Det är just i södra Sverige som energibehovet är som störst. Idag råder ett underskott på cirka 16 TWh som medför att man måste frakta el från norr till söder med stora förluster på vägen.
Investeringen i den nya vindkraftsparken innebär ett steg för hela Sverige mot en mer hållbar framtid där en större del av landets energibehov kan tillgodoses med förnybara resurser.

Nya arbetstillfällen
– De nya vindkraftverken medför också ett par tusen arbetstillfällen i landet, varav många är helt nya jobb i närregionen. Blekinge är ett län som har bland Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet så för Blekinge är varje arbetstillfälle väldigt viktigt, säger Anders Nilsson och fortsätter:
– Det är också mycket viktigt för företagandet i södra Sverige att vi har samma elpriser som i övriga landet. När ett elintensivt företag, som har verksamhet spridd över landet, ska investera så väljer de ett område där elens kostnad är låg.
Byggnationen av vindkraftparken kommer att påbörjas under 2015.