Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Energisatsningar främjar näringslivet i Piteå

I Piteå kommun har den berömda Piteandan bidragit till att det sedan länge råder ett starkt fokus på näringslivsutveckling. Samtidigt går kommunen i bräschen när det gäller satsningar på energi och hållbart byggande. Tillsammans utgör de grundpelare i de stora satsningar som i allt högre grad stärker Piteå kommuns attraktionskraft avseende både arbete och boende.

Trots allmänna konjunkturnedgångar har näringslivsutvecklingen i Piteå kommun varit övervägande positiv under senare år. I en region där pappersmassaindustrin länge varit tongivande och där stora satsningar genomförs inom gruvnäringen har nyföretagandet, liksom invånarantalet, successivt ökat.
– Vår ambition är att befolkningen ska öka från dagens 41 000 till 43 000 år 2020, och det är fullt realistiskt, menar Helene Röckner, chef för Näringslivsenheten i Piteå kommun.
Hon pekar på ett flertal olika,såväl framtida som pågående, satsningar, inte minst beträffande energi, bostadsbyggande, kommersiella ytor och handel.

Stor vindkraftssatsning
Störst är satsningen på vindkraft. Den tog sin början för cirka tio år sedan då företaget Svevind tillsammans med turbintillverkaren ENERCON påbörjade planeringen av 1 101 vindkraftverk i området Markbygden. Byggandet pågår nu för fullt och när parken är färdig kommer den att vara en av världens största vindkraftsparker, vilket enligt Helene Röckner kommer att få stora positiva sysselsättningseffekter för regionen i många år framöver.
– Det är ett enormt projekt där inte minst många lokala företag kommer att involveras. Det kommer att skapas många nya arbetstillfällen, framför allt i glesbygden där dessa vindkraftverk byggs. Det här är jättepositivt för hela regionen, säger Helene.
För att ta tillvara möjligheterna från Markbygden och andra stora vindkraftsparker i norra Sverige har Piteå startat ett projekt under namnet ”Vindkraftcentrum i Barentsregionen”.

Tre företagsparker
Satsningarna rimmar väl med Piteås ledord om att vara en uthållig och attraktiv kommun. Energimyndigheten har utsett Piteå Kommun till deltagare i programmet Uthållig kommun. Det innebär kontinuerliga satsningar på bland annat energibesparande åtgärder, vilka främjar långsiktig och hållbar tillväxt. Här spelar också de tre företagsbyarna Acusticum, Furunäsets Företagsby och Solander Science Park viktiga roller. Inte minst den sistnämnda som helt är inriktad på arbetet kring förnyelsebar energi, vilket i mångt och mycket kopplas samman med pappersnäringen. Här produceras idag DME från skogsråvara – ett mycket intressant fordonsbränsle som enligt en nyligen publicerad rapport från Kungliga Vetenskapsakademien skulle kunna göra Sverige självförsörjande på biodrivmedel till transportsektorn. Furunäsets Företagsby präglas av tjänsteföretag, bland annat inom bankväsendet, medan Acusticum är kopplat till den närliggande Musikhögskolan i Piteå. Det borgar för arbete och utveckling inom bland annat upplevelsenäring, kultur, media, design och webbutveckling, det vill säga kreativa näringar som attraherar många unga människor. Helene Röckner lyfter även fram Facebook som valt att etablera sina datalagringshallar i Luleå.
– Faktum är att Facebook etablerar ett av världens största datacenter i Luleå. Här erbjuds stora ytor, god energiförsörjning av grön el och inte minst kyla som är en betydelsefull faktor i det här sammanhanget. Vi räknar med att detta kommer att bana väg för ytterligare etableringar av olika typer av datacenter i regionen.
– Ett annat expanderande område är besöksnäringen. Vi har fler än en miljon gästnätter i Piteå och är en av de orter som ökat besöksantalet mest i vår region. Piteå Havsbad är känt i hela landet och det finns en stor utvecklingspotential inom hela besöksnäringen, inte minst vintertid, menar Helene Röckner.

Piteandan
Piteå kommun kan hjälpa till på många olika sätt för dem som vill etablera verksamhet i regionen. Rådgivning inom en mängd relaterade områden, inspiration, mentorskap, föreläsningar och nätverkande är bara några, liksom förstås hjälp med att finna mark, fastigheter och lokaler. En näringslivsutvecklare står alltid redo att hjälpa till, och härutöver är en ny samhällsbyggnadsorganisation etablerad som tillvaratar såväl samhällsnyttiga som näringslivsrelaterade intressen. Helene Röckner vill framhålla ytterligare en faktor som på många sätt bidrar till den positiva utvecklingen i hela kommunen; den välkända Piteandan.
– Vårt rika föreningsliv bidrar till att människor i allmänhet känner en stolthet för bygden. Invånarna är nyfikna och engagerade, och det skapar förstås ett klimat som borgar för företagsamhet och framtidstro.