Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Envac Optibag en viktig partner för att realisera nya miljömål

Regeringen har tagit fram 13 nya etappmål för att öppna möjligheter för fler att aktivt kunna bidra till en bättre miljö. Särskilt fokus läggs vid fyra prioriterade områden där avfallhantering är ett. För att vi tillsammans ska kunna leva upp till de nya miljömålen krävs dock bättre möjligheter till källsortering, där varje kommun uppmuntrar till ökad sortering och ser över omhändertagandet av biologiskt avfall. Envac Optibag i Mjölby har tagit fram en enkel lösning för källsortering av hushållsavfall baserat på optisk sortering i olikfärgade påsar direkt i hemmet. Konceptet, som också kallas Optibag, har snabbt blivit världsledande och de optiska sorteringsanläggningarna levereras såväl till kommuner som till privata entreprenörer inom avfallshantering.

Det främsta argumentet till att införa källsortering enligt Optibag-systemet är att det ligger helt i linje med regeringens nya mål för bättre avfallshantering som bl.a. omfattar mer riktade återvinningsmetoder. Målet är att varje kommun ska införa åtgärder senast 2018 så att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, restauranger och butiker samlas in genom källsortering. Av detta ska minst 40 procent behandlas i syfte att utvinna energi.

Främsta argument: enkelt, kostnadseffektivt och hygieniskt
För att införandet av nya sorteringsanläggningar ska bli framgångsrikt krävs framförallt att man har kommuninvånarnas stöd. Det ska vara enkelt, kostnadseffektivt och hygieniskt att källsortera.
– Vi har utvecklat Optibag med enkelhet som främsta ledstjärna. I grunden är källsortering en obligatorisk och centralt kontrollerad företeelse, men hela systemet bygger på att folk frivilligt väljer att sortera. Då måste det finnas fördelar för varje individ att bidra, och det har vi lyckats åstadkomma tack vare vårt enkla koncept, menar Stefan Nilsson, marknadschef vid Envac Optibag i Mjölby.
Östgötska kommuner som redan genomfört en positiv förändring med hjälp av Optibag-konceptet är Linköping, Motala och Vadstena. I Linköping uppskattas engagemanget uppgå till hela 90 procent av alla hushåll, dvs. nio av tio Linköpingshem väljer aktivt att sortera med hjälp av systemet. Vinsten för miljön och samhället i stort är enorm.
– Det handlar om ca 200 000 personer i länet som redan idag är aktiva och sorterar med hjälp av våra system. Vi kan påvisa mycket goda resultat, och uppvaktar naturligtvis politiker och avfallsnämnder i andra kommuner för att öka engagemanget, fortsätter Nilsson.

En lösning som genererar högt deltagande
Det som är mest aktuellt med Envac Optibags lösning är att den inte skapar problem för dem som ska hantera avfallet, dvs. både kommuninvånaren som sorterar, och miljöarbetare som samlar in avfallet för vidare behandling. Eftersom avfallet transporteras emballerat genom hela insamlings-, transport och avskiljningsprocessen och den optiska sorteringen styrs via datorer resulterar lösningen i en modern och hygienisk arbetsmiljö samt en ren, miljöriktig hantering genom hela processen.
Envac Optibag genomförde en studie under 2010 som visade att de kommuner som var anslutna till systemet med tillgång till optiska sorteringsanläggningar samlade in ca 40 kg matavfall per person under ett år från hushållen, jämfört med övriga kommuner i Sverige som kanske samlade in hälften så mycket.
– Resultaten visar att vår lösning genererar ett högt deltagande, med förändrade attityder som följd. Vi vill ligga steget före i utvecklingen och vara en naturlig partner för de kommuner som satsar på effektiv sortering i enlighet med regeringens mål. Vår lösning är också en del av ett nytt tankesätt där man går ifrån att förbränna matavfall, och istället ta tillvara på så mycket som möjligt och omvandla det till en resurs i form av biogas och efter denna process återföra näringsämnen till åkermark för ett slutet kretslopp, konstaterar Stefan Nilsson.

Totallösning för framtiden
Mjölbyföretaget ägs av Envac AB som ingår i den omfattande Stena-koncernen. Optibag-konceptet erbjuder en komplett, fungerande totallösning. En viktig del i detta är de nyckelfärdiga anläggningarna som levereras med funktionsgaranti.
Stefan Nilsson tror på en mycket ljus framtid för Optibag-konceptet, inte minst med tanke på hur väl det stämmer in gällande realisering av regeringens nya miljömål.