Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Eskilstuna visar starkt engagemang för att lyfta näringslivsklimatet

Eskilstuna kommun har nyligen presenterat en ny handlingsplan för att stärka det lokala näringslivet och långsiktigt öka sysselsättningen i hela kommunen. Handlingsplanen omfattar ett antal prioriterade områden som både ska lyfta företagsklimatet och öka förutsättningarna för fler att få jobb. Målet är att skapa förutsättningar för 1000 nya arbetstillfällen under 2014 – 2015.

För att öka förutsättningarna för ökad sysselsättning ska Eskilstuna kommun samverka mer internt. Det leder i sin tur till ett bättre utgångsläge för kommunen att möta näringslivet via en gemensam plattform för utveckling. Den nya handlingsplanen för näringsliv och arbete har tagits fram i bred samverkan mellan kommunen och ett antal intressenter med stark förankring i det lokala näringslivet.
– Om vi ska skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv på kort och lång sikt behöver hela kommunen kraftsamla. Handlingsplanen är en bra plattform att samlas kring för att öka vårt samarbete inom kommunen men också med externa aktörer och näringsliv, säger Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör i Eskilstuna.

Stärker intresset för företagande
Syftet med handlingsplanen är både kort- och långsiktigt och handlar i första hand om att utveckla och förbättra näringslivsklimatet så att lokala företag kan uppnå god lönsamhet och därmed satsa på tillväxt vilket i sin tur ska resultera i fler arbetstillfällen framöver.
För att stötta näringslivet i enlighet med handlingsplanen genomför kommunen nu ännu fler företagsbesök, samverkansaktiviteter och undersökningar över vad som efterfrågas i fråga om kompetens.
På kort sikt kommer Eskilstuna att satsa mer på yrkesutbildning som stärker individer och ökar möjligheterna till arbete efter avslutade studier. Kommunen ska också utarbeta en metodik för undervisning om entreprenörskap i lägre årskurser och på så vis stärka intresset för eget företagande.

Mer fokus på befintliga företag
Eskilstuna har idag en ledande position inom tillverkningsindustrin med spetskompetens inom produktions- och tillverkningsteknik samt produktutveckling. Kommunen är också internationellt erkänd för sitt miljöarbete och ser framledes stora möjligheter för innovativa företag att etablera sig i staden, i nära anslutning till andra framgångsrika miljö- och utvecklingsföretag.
På lång sikt är det viktigt att skapa ett företagsklimat som stärker produktiviteten i befintliga företag. Det finns också en önskan om att få en mer specialiserad och högre utbildningsnivå inom växande näringar såsom miljö- och industriteknik. I Eskilstuna hoppas man också på att kunna utöka antalet lärlingsplatser samt attrahera mer riskkapital till kommunen.
– Det är utmärkt att kommunen nu försöker ta ett helhetsgrepp kring näringslivets utveckling i Eskilstuna. I denna process måste man tänka på att det är i småföretagen som de flesta nya jobb skapas. Man får inte heller glömma bort åtgärder för att få tillbaka långtidsarbetslösa i arbete, säger Ragnar Smittberg, Företagarnas ordförande i Eskilstuna.

Bra utgångsläge i återindustrialiseringen
Det starka tillverkningsklustret i Mälardalen gynnar inte minst Eskilstuna, en stad med starka traditioner inom industriell tillverkning. Tillverkningen i regionen står för upp till 20 procent av världsmarknaden för motorer och transmissioner. I Eskilstuna har fordonsindustrin länge varit dominerande, och man hoppas nu på en liknande utveckling även inom miljöteknik.
– I EU:s nya vision för återindustrialisering ska tillverkningsindustrin utvecklas från 16 till 20 procent av de europeiska ländernas BNP. I Eskilstuna har vi redan uppnått det målet. Vi har med andra ord en bra utgångspunkt i den nya visionen, men vi behöver stärka våra befintliga företag ännu mer för att lyckas på lång sikt, poängterar Marit Finch-Westin.

Framtida logistiknav
I tillägg till de stora satsningar som görs för att stärka det lokala näringslivet och därmed öka sysselsättningen på lång sikt görs även betydande investeringar i att etablera Eskilstuna som logistiknav. Det gynnar även arbetslivsklimatet eftersom man fram till 2020 räknar med 1000 nya arbetstillfällen enbart inom logistikbranschen.