Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

ETC satsar på långsiktiga samhälleliga vinster

I direkt anslutning till Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå huserar Stiftelsen Energitekniskt Centrum (ETC), en icke vinstdrivande forskningsorganisation som genomför forskning och tillhandahåller tjänster till akademi, samhälle och industri. Forskningen vid ETC är uppbyggd kring termokemisk omvandling av biomassa och inom verksamheten erbjuds i viss utsträckning även konsulttjänster inom förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik.

ETC är inte enbart en viktig resurs för Piteå och hela Norrbotten utan även för hela Sveriges industri med fokus på utveckling av nya energilösningar. ETC fungerar som en sammanfogande länk mellan akademi, samhälle och industri i en gemensam ambition om att uppnå hållbarhet.
– Vår verksamhet är projektfinansierad till hundra procent. I det avseendet kan vi liknas vid vilket konsultbolag som helst. Det som skiljer oss är att vi satsar på långsiktig lönsamhet för hela samhället i form av renare energiteknik och mindre miljöpåverkan. Vi har inte för avsikt att generera stora vinster och vi har inga krav från aktieägare. Eventuella vinster återinvesteras istället i forskningsverksamheten, inleder VD Magnus Marklund.

Hållbarhetens olika perspektiv
Det är utifrån ETC som Solander Science Park i Piteå har etablerats. Som alla science park-miljöer ska Solander ta vara på innovationer och främja affärsutveckling.
– Våra verksamheter kompletterar varandra bra och vi har ett gemensamt intresse för att främja teknisk utveckling som bidrar till hållbarhet ur mer än ett perspektiv. Vi ser till helheten och fokuserar på teknisk, ekonomisk, etisk, social och miljömässig hållbarhet, förklarar Magnus Marklund.
ETC firar sitt 25-års jubileum nästa år, Solander Science Park är fortfarande en ung verksamhet med omkring fem år på nacken.
– Tillsammans främjar vi nya innovationer inom energiområdet. Att helt och hållet gå ifrån det fossila beroendet är knappast genomförbart i närtid. Vi måste tänka realistiskt och satsa på teknik som är hållbar ur så många perspektiv som möjligt. Skogen och framställning av biomassa är vår stora möjlighet för att ställa om så långt som möjligt i vår del av världen.

Ekonomin en stor utmaning
ETC driver utvecklingen inom området termokemisk omvandling av biomassa, en process som tillämpas vid tillverkning av en rad olika slutprodukter med skogen som resurs. Sveriges energiomställning är på god väg, med en stor andel förnybart i produktionen. När det gäller drivmedel är läget annorlunda, här talar vi i dagsläget om en fossilfri fordonsflotta motsvarande max sju procent av alla fordon som rullar på vägarna.
– Vi driver en demonstrationsanläggning för produktion av Bio DME som ägs av LTU Green Fuels. Detta anses vara en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntesgas och gröna bränslen.
I anläggningen utförs bland annat tester i samarbete med Volvo där ett antal lastbilar testkörs med Bio DME. Forskningen kommer även att breddas med nya råvaror och processer för att framställa gröna bränslen.
– Vi hoppas naturligtvis på en storskalig implementering av det vi utvecklar framöver. Tekniken finns på plats, nu behöver vi främja för den ekonomiska aspekten vilket också är den största utmaningen, sammanfattar Magnus Marklund som avslutning.