Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Ett av Sveriges största kraftvärmeverk förnyas

Kraftvärmeverket i Västerås genomgår en omfattande förnyelseprocess som medför mycket positiva effekter för såväl kunder som miljö. Förnyelsen tryggar inte bara framtida leveranser av el och fjärrvärme. Genom att fasa ut torv och istället ersätta det fossila bränslet med utsorterat avfall tar Mälarenergi och Västerås stad ett stort kliv i riktning mot framtidens hållbara energisamhälle.

Mälarenergi har värnat om utveckling, hållbarhet och tillväxt i över 150 år. Uppgraderingen av Kraftvärmeverket, projektet Förnyelsen Block 6, är en av de största investeringarna som gjorts sedan bolaget etablerades. Satsningen spelar en avgörande roll för Västerås stads fortsatta utveckling och på sikt hela regionens tillväxt.
Det är framförallt fyra huvudmotiv som ligger bakom satsningen. Det handlar i första ledet om att trygga framtida värmeleveranser. Eftersom en stor del av dagens anläggning är byggd på 1960-talet har den snart tjänat ut sitt syfte och många delar är i behov av att bytas ut. I andra ledet handlar det om att öka bränsleflexibiliteten och därmed minska beroendet av en bränsletyp.
Som ett tredje led minskas utsläppen av koldioxid eftersom det fossila bränslebehovet fasas ut med den nya anläggningen som i huvudsak kommer att eldas med utsorterat avfall. Det fjärde motivet är mycket kundorienterat och bygger på att Mälarenergi genom förnyelsen även i framtiden kan hålla låga fjärrvärmetaxor, under medelpriset i Sverige.
Förnyelsen sker i flera steg och den nya anläggningen ska vara i full drift hösten 2014.

Världsunik anläggning
Förnyelsen Block 6 omfattar en världsunik samförbränningsanläggning som kan ta emot flera olika bränsletyper. Genom att använda utsorterat avfall uppnås positiva synergieffekter där avfall som annars riskerar att hamna på deponi kan omvandlas till en värdefull råvara för framställning av fjärrvärme och el.
– Flexibiliteten är en mycket viktig faktor som stärker hela Kraftvärmeverket och gör oss mindre beroende av fossila bränsletyper. Det är ett stort steg mot ett mer hållbart energisamhälle, där vi istället för att tömma naturens resurser tar vara på befintliga resurser och skapar något värdefullt av det, säger Mälarenergis miljöchef Katarina Forsberg.
Med den nya anläggningen kan Mälarenergi halvera koldioxidutsläppen, det handlar om en minskning med cirka 300 000 ton per år eftersom Västerås kraftvärmeverk är ett av landets största.
– Att driva ett kraftvärmeverk är ett resurseffektivt sätt att ta tillvara på allt energivärde, tillägger Katarina Forsberg.
Den nya anläggningen – Block 6, består av flera delar som tillsammans gör blocket världsunikt i sitt slag. Dels en bränsleberedning som kan ta emot utsorterat avfall, och bereda detta till ett bränsle genom beredning och ytterligare sortering. Metaller, sten och glas sorteras bort och går till materialåtervinning.
Själva pannan byggs med modern CFB-teknik och blir en av världens mest moderna och anläggningen förses också med en mycket effektiv rökgasrening. Pannan är en flexibel samförbränningspanna vilket innebär att den utöver avfall även kan eldas med biobränsle.

Bidrar till Sveriges energiomställning
Mälarenergi är en framåtsträvande samhällsbyggare som vågar satsa på ny teknik och anta nya utmaningar. Förnyelsen Block 6 är Västerås stads och Mälarenergis största investering någonsin och med sina 2,85 miljarder kronor i budget motsvaras den av lika stor omsättning som hela Mälarenergikoncernen. En viktig investering för Västerås framtid som Sveriges industrihuvudstad och ett föredöme i den gröna omställningen till ett hållbart samhälle. I förlängningen handlar det också om att skapa mervärden för en av landets mest expansiva regioner.
– Vi betraktar oss som en viktig aktör i Sveriges energiomställning och utfasning av fossila bränslen. Därför satsar Mälarenergi också på andra projekt inom ex sol, vind och vatten. Att koppla in småskalig produktion med förnyelsebara källor är en viktig framtidssatsning som vi gör parallellt med den stora investeringen i kraftvärmeverket, förklarar Katarina Forsberg.
Mälarenergi säljer exempelvis egna solcellspaket för småskalig produktion och är också delaktiga i utvecklingen av Nordens största solcellspark som byggs, ägs och driftas av Kraftpojkarna.
Mälarenergi har förbundit sig att köpa el från solparken de första 15 åren, ytterligare ett exempel på en mycket långsiktig investering som kommer att generera mycket positiva effekter för regionen och Sverige.
– Hållbara lösningar är avgörande och därför tar vi vår roll som samhällsbyggare på största allvar, avslutar Katarina.