Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Familjen Helsingborgs ambition om att bli en av norra Europas främsta logistikregioner nu nära att uppfyllas

Helsingborg är en stark logistikregion med mycket goda förutsättningar tack vare det geografiskt fördelaktiga läget i hjärtat av Skandinavien. Regionen är en naturlig knutpunkt för både gods- och passagerartrafik, kraven på en god infrastruktur med förstklassiga kommunikationer är därför höga. Familjen Helsingborg (tidigare Helsingborg Business Region), undersöker nu möjligheterna för att etablera en torrhamn i gränslandet mellan Åstorp och Bjuv som komplement till Helsingborgs hamn.

En torrhamn fungerar för kunderna som en sjöhamn fast i inlandet. I torrhamnen, finns en kombiterminal som är ansluten till sjöhamnen med järnvägsspår, här omlastas gods mellan olika transportslag utan att själva godset inuti containrarna behöver lastas om. . Hela idén går ut på att öka tillgängligheten till och effektiviteten i så miljövänliga transportkedjor som möjligt.
– Helsingborgs hamn är idag Sveriges näst största containerhamn och en av Sveriges viktigaste. Utvecklingen av torrhamnen blir ytterligare ett steg i ambitionen att utveckla regionen till ett ledande logistikcentrum inom norra Europa där vi framförallt ska vara en föregångare inom hållbar logistik, säger Jan Magnusson, näringslivsutvecklare med speciellt ansvar för logistikfrågor i Familjen Helsingborg.

Torrhamn gynnar hela regionen
I anslutning till torrhamnen ska det också finnas gott om etableringsutrymme för företag som vill använda sig av anläggningen. I dagsläget har man tittat på ett större område som ligger mellan Åstorp och Bjuv i nordvästra Skåne, några mil norr om Helsingborg. Läget är bästa tänkbara eftersom det från Åstorp är ca fem timmars resväg till några av norra Europas viktigaste marknader som exempelvis Stockholm, Hamburg och Oslo. Till Köpenhamn är det enbart en timmes restid liksom till Malmö.
Än så länge är projektet på analysnivå, men det finns stora förhoppningar på att det inom en inte alltför avlägsen framtid ska bli verklighet. Det vinner hela regionen på, inte enbart näringslivet utan hela samhället och inte minst miljön.
– Anläggning av torrhamnen är utan tvekan ett viktigt led i skapandet av hållbara transportkedjor, poängterar Magnusson.

Nya möjligheter med logistikforskning
Den viktigaste och mest värdefulla resursen som ett företag har är personalen. Det krävs kompetent och välutbildad personal för att driva framgångsrika företag, därför satsar man helhjärtat på kompetensutveckling inom Familjen Helsingborg.
– Vi kommer att få logistikforskning på Campus Helsingborg inom kort. Det är vi mycket stolta över och vi ser nya samverkansmöjligheter mellan akademin och logistikföretag i vår region som nästa steg. Vår uppgift är att se till så att företagen träffas och får möjligheter att utbyta idéer. Vi arbetar framförallt med att skapa förutsättningar, omfattande allt från infrastruktur till företagsnätverk, för ett ökat företagande i vår region och engagemanget omfattar även akademin, förklarar Jan Magnusson.

Nyttan med gemensamma satsningar
Centrum för Logistik och IT, CeLIT, bildades genom ett innovativt samarbete mellan LTH/Campus Helsingborg och Helsingborgs stad med ambitionen
att knyta samman regionens näringsliv med Lunds Universitet och kommunerna i nordvästra Skåne som också utgör Familjen Helsingborg. Genom nätverket får företag goda möjligheter att knyta kontakter med akademin för framtida projekt eller anställningar. Jan Magnusson sammanfattar här avslutningsvis ambitionen med att bilda logistiknätverk i regionen:
– Ett ökat nätverkande är en klar framtidsstrategi för Helsingborg som logistikregion. Framgångarna för centrumbildningar och nätverk som CeLIT är helt beroende av medlemmarnas engagemang, därför är det viktigt att vi inom Familjen Helsingborg kan fortsätta arbeta för ett bra företagsklimat där näringsliv, offentlig sektor och akademi ser nyttan med gemensamma satsningar.