Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Fastighetsbranschen mer involverad i den sociala dimensionen

Branschorganisationen Fastighetsägarna arbetar för att främja medlemmarnas intressen genom att förbättra fastighetsbranschens förutsättningar för tillväxt. Den pågående utvecklingen i och omkring Göteborg borde bjuda på många nya möjligheter – men samtidigt finns det också ett antal utmaningar som Fastighetsägarna ser som högprioriterade att lösa.

Fastigheter är långsiktiga investeringar vars avkastning ofta återinvesteras i underhåll och nya utvecklingsprojekt. För att det på sikt ska vara attraktivt att etablera sig i Göteborg och därmed även lönsamt att starta nya byggprojekt, som dessutom är avgörande för den hållbara stadens framtid, måste två stora huvudutmaningar lösas i Göteborg. Den ena handlar om social integration och den andra om en expanderande bostadsbrist.

Sociala avstånd ökar
Utvecklingen i Göteborgsregionen är positiv och visar på stark tillväxt med hög efterfrågan gällande nya etableringar. Staden har traditionellt inte byggts inifrån och ut, med tiden har det genererat ett stort behov av förtätning. De senaste årens utveckling inom stadsplaneringen visar att man börjat tänka mer på möjligheter som förknippas med förtätning, men samtidigt som det byggs mer på öppna ytor i och mellan olika stadsdelar ökar de sociala avstånden.
– Fastighetsbranschen måste engagera sig mycket mer i den sociala dimensionen än tidigare. Det finns redan alldeles för stora skillnader mellan de olika stadsdelarna. På sikt är det skadligt för stadens utveckling som helhet, menar Rudolf Antoni, vice vd Fastighetsägarna GFR.
Redan nu finns det stadsdelar som enligt Rudolf Antoni börjat bli helt bortkopplade från staden i stort. På sikt riskerar de att bli bortkoppade från hela samhällsapparaten och allt vad den omfattar med jobbmöjligheter, trygghet och välfärd.
– Den stora sociala utmaningen har blivit en del av vårt huvuduppdrag. Om vi inte kan ta tag i det nu, så hämmas den totala utvecklingen för Göteborg. Samtidigt finns det en enorm utvecklingspotential i de stadsdelar som halkat efter mest – detta är trots allt områden som ligger mitt i en av Skandinaviens mest tillväxtbenägna städer. Om kranskommuner kan dra nytta av att ligga nära Göteborg så borde ju stadens egna stadsdelar också kunna göra det, påpekar Rudolf Antoni.

Utmaningar vänds till möjligheter
Det är tydligt att ännu mer arbete och resurser borde koncentreras till sociala investeringar som stärker varumärken och skapar bättre livskvalitet i Göteborgs utsatta stadsdelar.
– När intresset ökar och läget förbättras går naturligtvis värdet i fastigheterna upp. Fastighetsbranschen har med andra ord ett starkt incitament att engagera sig i stadsdelarnas karaktär och attraktivitet. Det är ju fastighetsägarna som till stor del står för infrastrukturen och möjliggör utveckling med etableringar och tillväxt, påminner Rudolf Antoni.
En annan stor utmaning – som intressant nog också bjuder på nya möjligheter speciellt för utsatta stadsdelar – är bostadsbristen. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i områden som har god marktillgång, men för att det ska vara attraktivt att bygga där måste man först arbeta med trygghet och attraktivitet i dessa stadsdelar. Helheten måste bli bättre.
– Ingen part kan lösa de stora utmaningarna på egen hand, varken kommunen eller den enskilde fastighetsägaren. Därför måste vi arbeta mer tillsammans och göra gemensamma insatser. Då krävs engagemang från alla håll i samhället, såväl politiskt och offentligt och privat, säger Rudolf Antoni som avslutning.