Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Finspång är mer än industri

Finspång har etablerat en särställning som stark varuproducerande kommun i Östergötland. Det är få andra kommuner i Sverige som fortfarande har kvar sin gamla bruksindustri, men i Finspång drivs utvecklingen av industriföretag med hundraåriga anor vidare. Med modern prägel förstås.

Finspång med omnejd är en av få platser som lyckats bevara och utveckla sin industri. En av de främsta framgångsfaktorerna, enligt kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro, är att det finns ett klimat som tillåter industrin att utvecklas. En miljö där det går att kombinera gammalt och nytt, där traditionell industriell tillverkning möter moderna behov och anpassas därefter.
– Våra bruk har flera hundra år på nacken men är fortfarande starka producenter. De har lyckats tack vare sin flexibilitet och förmåga att anpassa sig gentemot nya behov och inom nya nischer. Idag har vi en hög andel ingenjörer och tekniska specialister i kommunen, ungefär två av tio anställningar, och tillsammans med Norrköping och Linköping söker vi utveckla nya möjligheter ur det också, säger Anders Härnbro.

Mer än industri
Vid sidan av de starka industriföretagen finns unik kompetens inom väldigt många olika områden. Bredden är en styrka för kommunen med representation från de gröna näringarna med många driftiga småföretag till specialpedagogik och kommunikation med stiftelsen Mo Gård i spetsen.
– De flesta företagen i Finspång är småföretag och en stor andel är verksamma inom de gröna näringarna, det vill säga skog- och lantbruk. Att vi dessutom har en stark och växande kunskapsorienterad nisch bidrar till ytterligare bredd. Mo Gård är en unik arbetsgivare som fokuserar på kommunikation hos döva och dövblinda. Verksamheten finns även etablerad på andra orter men Finspång är centrum med fokus på rehabilitering och utbildning, förklarar Anders Härnbro.

Samverkan mellan skola och näringsliv
Anders Härnbro lyfter samverkan mellan skolan och näringslivet som ytterligare en framgångsfaktor för Finspång. Den med näringslivet samägda, teknikorienterade lokala gymnasieskolan, Curt Nicolin Gymnasiet, lockar sökande från hela regionen.
– Det är relativt ovanligt att gymnasieungdomar pendlar från en större ort till en mindre, men till Curt Nicolin Gymnasiet gör man det. Den goda relationen med näringslivet är definitivt en bakomliggande faktor, enligt Härnbro, som fortsätter:
– Att få skapa kontakter med näringslivet i ett tidigt skede är väldigt viktigt för dagens gymnasieelever. Vår gymnasieskola erbjuder dem det med mycket attraktiva nätverk och praktikplatser. Antalet sökande är långt fler än det finns platser. Jämfört med statistik från övriga landet är det också ovanligt med tanke på att det är en skola som enbart erbjuder teknik- och industriorienterade program.

Intressant även för boende
Finspång har en lång industritradition. Samtidigt har nya nischer som fortsätter att prägla det lokala näringslivet.
Finspång är utan tvekan en stark arbetskommun med många arbetstillfällen. Samtidigt ökar intresset för Finspång som boendekommun. Kommunen tacklar det genom att tillgängliggöra fler byggklara tomter, och byggnation av nya hyresrätter finns också på agendan för det kommunala bostadsbolaget Vallonbygden. Det ser ljust ut för framtiden.