Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Flyget avgörande för Sveriges utveckling

Miljöfrågorna har högsta prioritet på Göteborg City Airport. Flyget framställs fortfarande som en av vår tids största miljöbovar och som en stor utmaning för att uppnå en hållbar utveckling. Samtidigt måste man komma ihåg att flyget bidrar till hållbarhet genom att knyta ihop regioner, länder och världsdelar. För längre resor är flyget oftast det enda alternativet. Det handlar om att minska miljöpåverkan så långt som möjligt, eftersom flygverksamhet aldrig kommer att kunna uteslutas.

Göteborg City Airport ligger endast 15 km från citykärnan. Det möjliggör för ett miljömedvetet kollektivt resande till och från flygplatsen, som också ligger tillräckligt nära för att man ska kunna cykla från centrala Göteborg. Att förbättra tillgängligheten och kommunikationerna står högt på agendan över flygplatsens utvecklingsarbete.
– Vi arbetar mycket målmedvetet med tillgängligheten, men arbetet sträcker sig längre än så och omfattar även andra praktiska saker som energiåtgång, värme och belysning. Vi ser över både små och stora saker, från att ha köpt andelar i vindkraftverk till att vi bytt till LED-lampor, informerar verksamhetsansvarig Annika Nyberg.

Utmärkande miljöarbete
Det är föga förvånande att Göteborg City Airport är en av Sveriges snabbast växande flygplatser. Här finns nämligen allt samlat på ett ställe: passagerarflyg med tre väletablerade flygbolag, flera flygskolor, taxiflyg, företagsflyg, flygklubbar och samhällnyttigt flyg dit flygambulansen, Polisflyget och kustbevakningen räknas. Utöver flygverksamheten erbjuder flygplatsen också etableringsmöjligheter för företag som kan dra nytta av att verka nära flyget, såsom transport och logistikföretag, men även olika typer av serviceföretag.
– Eftersom det är så många verksamheter samlade på ett ställe så blir det ännu viktigaste att vi kan samarbeta kring miljöfrågorna. Eftersom flyget klassas som en miljöfarlig verksamhet så har vi mycket stränga direktiv att rätta oss efter. Vi har bland annat effektiviserat våra inflygningsprocesser med ny teknik vilket bidrar till stora mängder sparade koldioxidutsläpp per inflygning. Det placerar oss i framkant och utmärker vårt miljöarbete ytterligare, säger Annika Nyberg.
Flygbolagen är väl medvetna om klimathotet och har inget intresse av att göra långa inflygningar i onödan. En effektivisering gynnar även dem, konkret med betydande mängder intjänat bränsle.

Länk i Sveriges utveckling
Göteborg City Airport söker nytt miljötillstånd baserat på dagens moderna flygverksamhet.
– Med det nya tillståndet hoppas vi på en expansion med anpassning till den flyg- och helikopterflotta vi har idag. Sverige är ett litet land längst upp i norr, och därför är vi beroende av en välutvecklad infrastruktur med moderna transporter. Flyget är en oerhört viktig länk i hela Sveriges utveckling, understryker Annika Nyberg.
Göteborg City Airport knyter ihop regionen med övriga Europa och världen, i skrivande stund med 25 destinationer i 14 länder.