Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

FMV skyddar naturvärden

Provplats Vidsel, som är en del av FMV:s enhet Test och evaluering, är Europas största testområde över land. Anläggningen är dessutom världsunik då verksamheten till stor del bedrivs inom ett Natura 2000-område samt naturreservat. Det ställs höga krav på FMV vad gäller anpassning efter bland annat rennäring och ett antal samebyar i området.

Militära och avancerade industriella system har testats vid provplatsen i Vidsel under mer än 50 år. Även om området inte har klassats som Natura 2000 och naturreservat under alla år så har det alltid varit en självklarhet att värna om de unika naturvärden som finns i området.
Genom att området numera är en del av EU:s skyddade naturområden inom Natura 2000 blir det ännu tydligare, då det inom Art- och habitatdirektivet finns fasta riktlinjer för hur verksamheten får bedrivas med hänsyn till biologisk mångfald.
Enbart i Sverige finns över 4000 Natura 2000-områden och samtliga är unika på sitt sätt. I Norrbotten och vid Provplats Vidsel är det främst rennäringen och bevarade samebyar som gör området unikt. Vidsel är som exempel ett lågfjällsområde där renar vandrar fritt under hela året, vilket man måste ta hänsyn till under pågående tester i området.

Olika typer av tester
Det testas i huvudsak inom tre kategorier; stridsflygplan, luft-, land- och sjöburna robotar samt obemannade UAV-system, vid provplatsen i Vidsel.
Vid provplatsen finns ett flertal olika målsystem för provning av flygburna vapensystem mot markmål och pansarvärns-robotsystem mot markmål. Här finns målrobotsystem och bogserade mål för provning av jakt- och luftvärnsrobotsystem samt skjutning med automatkanon. På provplatsen finns även utrustning för mätning, observation och dokumentation av proven. Provplatsen är också mycket lämpad för ostörd testning av sensorsystem eftersom radiostörningsnivåerna är mycket låga i hela området.
Tekniker Tomas Granström har lång erfarenhet av tester på markgående fordon, och riggar testplatsen inför varje ny omgång. Till uppgiften hör också att serva och reparera de fordon som medverkar i testerna, då de är rörliga måltavlor för olika luftburna stridsmateriel är reparationer frekventa.
– Beroende på vad som ska testas så blir det mer eller mindre omfattande skador på fordonen. De är radiostyrda, så det ingår också en hel del anpassningar innan de ens kan köras ut på testplatsen. Allt ska ses över och vara i toppskick inför varje ny provning, det är en garanti vi måste kunna ge kunden, säger Tomas Granström.

Skyddar oersättliga värden
De skjutningar som genomförs uppfyller höga säkerhets- och miljökrav. Bland annat genomförs regelbundet eftersökning av metallskrot i naturen. Tomas Granström förklarar att reglerna inom Natura 2000 samt de som gäller för svenska naturreservat uppmärksammas på plats i stort sett dagligen, det gäller att hålla rent och snyggt.
– Dessutom kan man aldrig utesluta att en ren vandrar in på provområdet, då måste den situationen beaktas med hänsyn till vad som gäller inom Natura 2000, förklarar Tomas.
Provplats Vidsel är ett mycket tydligt exempel på hur militär testverksamhet kan leva i symbios med naturen och bidra till att skydda oersättliga värden.