Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

För en bättre och kretsloppsbaserad framtid

Fastighetsägare och boende som av olika anledningar inte kan ansluta sin fastighet till det kommunala VA-nätet har tidigare haft begränsade möjligheter. Ofta har man fått välja mellan ett underhållskrävande minireningsverk eller en markinfiltration med tveksam rening. Det har kunskapsföretaget Alnarp Cleanwater Technology (ACT) ändrat på med en nylanserad innovation.

Alnarpetablerade ACT har tagit fram ett system som kombinerar robustheten från den markbaserade lösningen med reningsförmågan i ett minireningsverk. Systemet, som kallas för ACT Natural, är en klart miljöförbättrande lösning ur flera perspektiv. Förutom en mycket pålitlig reningsprocess kräver ACT Natural dessutom inga kemikalier. Hur är det möjligt?
– Med hjälp av naturen och lite smart ingenjörskonst har vi skapat en naturlig reningsprocess som kan jämföras med 20 kilometer lång skogsbäck, berättar Yngve Svensson, VD och styrelseledamot.
Systemet har mycket låga driftskostnader och i praktiken genereras inte heller några negativa restprodukter. Systemet är dessutom tredjepartsutvärderat av JTI – Institutet för Jordbruks och miljöteknik och klarar de högsta skyddsnivåerna i Sverige.

Löser samhällsproblem
Yngve Svensson understryker att vi står inför en osäker framtid där en stor del av världen kommer att drabbas av en så kallad ”vatten stress”.
– Det är ingen nyhet att bristande vattentillgång sätter gränser för mänskligt liv och utveckling. Med vår innovation har vi tagit uppgiften i hand att ta vara på de resurser vi har. Vi erbjuder ett helt naturligt och kretsloppsbaserat avloppsreningssystem som är både robust och enkelt att sköta.
På så vis löser ACT delar av ett stort och växande samhällsproblem som annars hotar att hämma den hållbara utvecklingen världen över.

Hur fungerar ACT Natural?
– I det första huvudsteget förbehandlas avloppsvattnet under syrefria förhållanden, förklarar Yngve Svensson. Först löses det organiska materialet upp till mindre beståndsdelar och sedan exponeras det för en biobädd med nedbrytarbakterier. Denna modul heter ProAct.
– När avloppsvattnet är i tillräkligt flytande form så pumpas det successivt vidare till nästa huvudsteg InterACT, vilket är huvudreningssteget. I denna tank renas avloppet med hjälp av vattenväxter och mikroorganismer som lever i biobädden.
En viss reduktion av fosfor sker i de två huvudreningsstegen. Områden klassade som Hög Skyddsnivå rekommenderas fosforfällan ReACT som består av ett kalkbaserat material som heter Polonite. ReACT garanterar minst 90 procents fosforreduktion.
– Den fosfor som ackumuleras återgår till kretsloppet genom att det mättade filtermaterialet används för att spridas i trädgård eller lokala åkermarker. På detta vis uppfyller vi även Sveriges miljömål vad gäller just återvinning av fosfor, fortsätter Yngve.

Unik innovation för framtiden
ACT Natural är en unik innovation för säker och miljömässig avloppsrening. Lösningen är i allra högsta grad framtidssäker, dels tack vare sitt oberoende av kemikalier och dels genom att systemet nästan är helt underhållsfritt.
ACT Natural är baserat på naturens eget sätt att rena vatten, och fungerar samtidigt med alla vanliga applikationer som finns i ett hushåll såsom disk- och tvättmaskiner.