Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

För en rättvisare trafikmiljö

Alla trafikanter har rätt till en säker trafikmiljö och omfattas enligt lag av ett visst grundskydd oavsett om de är bilister, cyklister eller gångtrafikanter. I Sverige har vi en obligatorisk trafikförsäkring som ska täcka eventuella skador på personer och egendom. Även om de flesta motorfordon är försäkrade så finns det 60 000 oförsäkrade fordon på våra vägar. Därför är det viktigt att ett kontinuerligt arbete bedrivs för att trygga en säkrare trafikmiljö.

Trafikförsäkringsföreningen, TFF, är ett samarbetsorgan för landets samtliga trafikförsäkringsbolag. Föreningen etablerades 1929 i samband med att den obligatoriska trafikförsäkringen infördes och verksamheten bygger på tre huvuduppgifter.

Tre viktiga uppgifter
TFF:s uppgifter syftar till att täcka de eventuella hål som kan uppstå i det svenska trafikförsäkringssystemets finmaskiga nät.
Den första uppgiften är att verka för att så många som möjligt ska ha sina fordon försäkrade. Det görs genom att ägare till oförsäkrade fordon måste betala trafikförsäkringsavgift till TFF för varje dag som fordonet är oförsäkrat, men inte avställt. I dagsläget är avgiften för en personbil 103 kronor per dag, en summa som är märkbar för de flesta och som oftast genererar önskvärd reaktion, det vill säga att ägaren köper en försäkring till sitt fordon.
Den andra uppgiften är att föreningen åtar sig att handlägga och ersätta skador som vållats av oförsäkrade, okända eller utländska fordon. Pengarna som TFF får in på trafikförsäkringsavgiften bidrar till att ge de som drabbats ersättning för dessa skador.
Den tredje uppgiften är att verka för en ökad säkerhet i trafiken utanför landets gränser. Det betyder att TFF ansvarar för handläggning och ersättning för de skador svenska trafikförsäkringstagare fått utomlands. Omvänt så agerar TFF som en garant för de skador som svenska trafikanter orsakat utomlands. Kostnaderna regleras i efterhand med försäkringstagarens bolag.

Skapar rättvist läge
TFFs verksamhet bidrar till ett rättvisare läge i trafiken. Oavsett vilket försäkringsbolag man har så ska alla trafikanter omfattas av samma grundtrygghet med rätt till ersättning.
Mats Olausson är vd på TFF och berättar att föreningen reglerar skador för ungefär 700 mkr per år. En stor del är parkeringsskador, men en betydande del av skadekostnaderna går även till att reparera till exempel vägräcken, bensinstationer och elanläggningar som skadats av okända motortrafikanter.
– När det gäller personer som skadats kan skadorna bli mycket omfattande, eftersom vi betalar skador för samtliga trafikanter som drabbas, även i det oförsäkrade fordonet. Det är vår viktigaste roll, att se till så att alla trafikanter får en rättvis och trygg reglering av skador som uppkommit i trafiken, säger Mats Olausson.
TFF har en utökad roll i skadehanteringen då föreningen även bekostar och organiserar Trafikskadenämnden, som prövar alla mer omfattande personskador. Trafikskadenämnden ska också se till att alla trafikförsäkringsbolag hanterar och reglerar skador likvärdigt.

Vill förkorta den oförsäkrade tiden
De skador som TFF betalar medför höga kostnader för trafikförsäkringsbolagen och dess betalande kunder. Den lagstadgade avgiften som TFF tar ut bidrar till att minska dessa kostnader. Tyvärr är det många som väljer att inte betala sin avgift trots flera påminnelser.
– Intäkterna från avgiften täcker ungefär hälften av våra totala kostnader. Resten måste försäkringsbolagen bidra med. För att minska risken att bli skadad av ett oförsäkrat fordon arbetar vi ständigt för att öka kunskapen om hur viktigt det är att ha sitt motorfordon försäkrat. Färre oförsäkrade fordon i trafiken vinner alla på i slutänden, konstaterar Mats Olausson.