Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Forensisk kompetens efterfrågas allt mer

De senaste årens stora teknologiska framsteg inom biologi och kemi har gjort brottsutredningar världen över allt mer avancerade och teknikorienterade. Detta gör forensisk vetenskap till ett växande kunskapsområde inom både rättsväsendet, akademin och den breda Life Science-industrin. Den ökade efterfrågan på forensisk kompetens har även sporrat till nya samarbeten mellan akademi och industri.

På Uppsala universitet samlas kompetens inom forensisk vetenskap i den internationella masterutbildningen Forensic Science som ges vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP). Programmet är en vidareutbildning för studenter med grundläggande kunskaper inom kemi och biokemi och i utbildningen förenas denna kunskap med förståelse för tillämpning av olika typer av analyser inom rättsväsendet.

En utbildning med många möjligheter
Masterprogrammet i forensisk vetenskap är universitetets svar på den ökade efterfrågan på kompetens inom bland annat avancerade rättsgenetiska, rättsmedicinska och toxikologiska analysmetoder, och möter samtidigt behovet av ett ökat kunskapsutbyte mellan akademin och rättsväsendet.
– Programmet inleds med en introduktion till forensisk vetenskap samt en fördjupning i genetik. Studenterna ges inblick i olika kriminaltekniska metoder som används idag och får samtidigt en insikt i området som helhet, förklarar programansvarig Marie Allen.
Utbildningen består förutom grundläggande forensisk vetenskap av medicinsk genetik, rättsmedicin, rättsgenetik, kriminologi, kriminalteknisk kemi, analytisk toxikologi samt ett avslutande examensarbete.
– Studenterna har stor valfrihet gällande examensarbetet som kan utföras vid exempelvis kriminaltekniska eller toxikologiska laboratorier, inom industrin eller i statlig verksamhet. Dessutom finns det möjlighet att förlägga examensarbetet utomlands genom egna kontakter eller någon av institutionens samarbetspartners i exempelvis Danmark, Tyskland, Holland och Australien, fortsätter Marie Allen.

Ett program med både spets och bredd
Programmet som getts sedan 2008 är starkt forskningsanknutet. Nästan alla lärare bedriver egen forskning inom områden som genetik, kriminaltekniska och historiska DNA-analyser, rättsmedicin, kriminalteknisk kemi, analytisk kemi och toxikologi. Programmet är således starkt forskningsanknutet och delar av utbildningen kopplas även till olika undersökningar som utförs i Uppsala åt Polisen och rättsväsendet. Undervisning i kriminaltekniska analyser ges av mycket kompetenta och erfarna kriminaltekniker som är anställda av Polisen.
– I dagsläget har vi 18 platser med rekrytering en gång om året. Uppsala universitet är det enda lärosätet i Sverige som erbjuder den här typen av utbildning på avancerad nivå.
Samtidigt som man har spetskompetens omfattar programmet många olika kunskapsområden och möjlighet till vidare forskarutbildning.
– Vår avsikt är att ge en bred utbildning, men med en ämnesinriktning, så att studenterna får så stora valmöjligheter efter examen som möjligt. Vi vill även exponera många olika områden för att ge studenterna inblick i alla olika spännande områden som finns för att kunna planera sin framtida inriktning och karriär, säger Marie Allen avslutningsvis.