Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Försäkringsbolag blir alltmer kunskapsföretag

Sjöfarten är en av världens mest förändringsbenägna branscher. Nya globala lagar och regleringar utvecklas hela tiden och det kan vara komplicerat för rederier att ständigt hålla sig uppdaterade. Som ett helhetserbjudande gentemot sina medlemmar är The Swedish Club en stöttande och aktiv affärspartner inom svensk och internationell sjöfartslagstiftning.

The Swedish Club ägs av försäkringstagarna, det vill säga rederierna, och överskotten återinvesteras för medlemmarnas bästa.
Riskerna väljs med stor omsorg och medlemmarna erbjuds utbildning och rådgivning för ökad säkerhetsmedvetenhet.

Marina försäkringar är en komplex bransch
Marina försäkringar går egentligen inte att jämföra med vare sig vanliga privatförsäkringar eller andra typer av företagsförsäkringar, vilket Jacob Vierø, marknads- och affärsutvecklingschef på The Swedish Club, förklarar:
– Marina försäkringar är en mycket komplex bransch med tanke på den internationella lagstiftningen. Alla risker värderas noggrant, men självklart uppstår skador – både oväntade och stora till storleken. Det är en del av vår verksamhet. Då gäller det att vi kan förmedla kunskap och arbeta så proaktivt som möjligt – för att i görligaste mån förhindra skador och olyckor eller åtminstone begränsa omfattningen av dem. Det är mycket kunskap inbakad i vår verksamhet, och den gagnar våra nuvarande och potentiella medlemmar när de tecknar sina marina försäkringar hos oss.

Kommunikation och interaktion är allt
Utmanande tider råder för marinindustrin. The Swedish Club har trots det lyckats säkerställa en stabil ekonomi genom hela organisationen – baserat på genomtänkta strategiska beslut och noggrann riskuppföljning. För klubbens medlemmar är finansiell styrka av stor vikt.
Det proaktiva arbetet utgör en stor del av framgångfaktorn. The Swedish Club har utvecklat sofistikerade verktyg för att kartlägga riskfaktorer och frekvensen av incidenter. Det visar sig då tydligt vilka rederier som arbetar aktivt för att minska sina skador.
– Allt handlar om kommunikation och interaktion. Vi uppmuntrar våra medlemmar att hålla en aktiv dialog med oss om vilka utmaningar de ser framöver. Vi kan i vår tur kommunicera framtida uppdateringar i regelverk och förändringar av riskbilden. Sjöfarten har blivit en mycket kunskapsintensiv bransch och det måste alla vi som verkar inom den ständigt anpassa oss efter, fortsätter Jacob Vierø.
Precis som inom många andra branscher ökar den digitala kommunikationen. Sociala medier används mer och mer för att kommunicera vad som händer på marknaden. Interaktivitet är ett nyckelord och interaktionen är ständigt pågående i The Swedish Clubs verksamhet.