Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Forskning, industriella perspektiv och samhälleliga intressen förenas

Den nystartade Umeåbaserade verksamheten MTC, Miljötekniskt centrum, förenar akademisk forskning på hög nivå med kommersiella intressen. Genom att skapa en kraftfull samverkansplattform för den regionala industrin, akademin och det kringliggande samhället kan MTC bidra till att fler gröna lösningar når marknaden.

I en nybyggd anläggning för storskaliga testbäddar ska MTC demonstrera ny teknik för avfall, gruv- och mineralindustrin, pappers och massaindustrin, förorenad jord, slam och vatten. Till syvende och sist handlar det om att skapa samhällsnytta med bättre miljötekniska lösningar som på ett mer effektivt och lönsamt sätt tillgodoser de behov som finns på marknaden.
– MTC ska leverera innovativa lösningar med tydlig miljönytta. I samband med det skapas fördelar i form av ökad lönsamhet för näringslivet, som i vår region redan har en stor erfarenhet och kompetens när det gäller miljötekniska lösningar, säger Magnus Bergknut, verksamhetsansvarig på MTC.

Forskningsbaserat projekt
MTC är fortsättningen på många års forskning och utveckling som bedrivits i samverkan mellan den regionala industrin och Umeå universitet. MTC tar det ytterligare ett steg genom att fokusera på fyra strategiska områden: miljöteknik, avfall, vatten och mark. Inom varje delområde finns ett antal underkategorier med mål som ska uppfyllas.
Magnus förklarar att det inom miljöteknik handlar om att introducera nya smarta lösningar på gamla problem, inom avfall kretsar mycket kring att spara resurser och omvandla så mycket som möjligt till kommersiellt gångbara produkter eller energi. För vatten handlar det om att skydda och rena, och mark ska återställas och bevaras.
– Vid anläggningen ska vi kunna testa och verifiera ny miljöteknik i tillräcklig skala för att tekniken ska kunna appliceras i kommersiella syften. Att vi gör detta i Umeå är en naturlig utveckling eftersom mycket av det vi testar kommer från Umeå universitet. Det finns redan stort intresse för vår verksamhet, Umeå är sedan länge en särpräglad miljökommun med skarpa miljömål.

Bygger regionalt kluster
Till grund för MTC ligger även samverkan med forskare vid andra lärosäten, däribland Luleå tekniska universitet och Chalmers. Även om samarbetet bygger på kunskapsutbyte med akademin är MTC ett privat initiativ. MTC ägs av Balticgruppen genom miljöföretaget Envix, ett Umeåbaserat bolag som är känt för att lösa komplexa problem inom gruv-, mark- och vattenmiljö.
Avfallsfrågor, vattenrening och resurshushållning hör till de stora globala frågorna som lyfts fram genom de senaste årens klimatdebatt. Magnus Bergknut är därför övertygad om att MTC kommer att bli en internationell spelare med exportmöjligheter på marknader i samma klimatzon (Finland, Ryssland, delar av USA och Kanada exempelvis). Men först är ambitionen att skapa ett regionalt kluster kring de livsviktiga frågorna som MTC lyfter.

Goda idéer blir bra affärer
MTC ska dela med sig av sin kunskap till förmån för miljön i stort.
– Genom att testa och verifiera ny miljöteknik i stor skala kan vi föregå med gott exempel och skapa större värde för samhället. Det finns väldigt många bra idéer inom akademin, men de måste skalas upp och verifieras för att industrin ska kunna implementera dem. Det blir vår uppgift att se till att det blir affärer av goda idéer, menar Magnus.
Inom några år ska MTC vara ett etablerat center som samlar akademisk forskning, industriella perspektiv och samhälleliga intressen under samma paraply. Tillsammans ska man verka för att utveckla best practice inom miljöteknikområdet – för en långsiktig hållbar utveckling där Umeå går före med gott exempel.