Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Forskning ska stärka pappers- och massatillverkningen

SCA driver stora delar av den globala utvecklingen inom skogsindustrin genom att investera betydande summor i forskning. SCA har en egen enhet för forskning och utveckling kring skogsindustriprodukter, SCA R&D Centre. SCA har även varit med och startat upp den skogsindustriella forskningen vid Mittuniversitetet i Sundsvall, som idag drivs vidare inom Fibre Science and Communication Network, FSCN.

SCA:s forskningsenhet och FSCN har många gemensamma intressen och verksamheterna söker gynna varandra så fort tillfälle ges. Tack vare samarbetet får forskare från olika bakgrunder och miljöer, det vill säga från industrin respektive akademin, unika möjligheter att mötas, utbyta idéer och bygga gemensamma projekt. Det är något som Kaarlo Niskanen, centrumledare vid FSCN, ser som en av de största framgångsfaktorerna för den skogsindustriella forskningen i Sundsvall.

Pappersmaterialets omställning
FSCN samverkar nära med både Ortvikens pappersbruk i Sundsvall och Östrands massafabrik i Timrå. Samarbetet sträcker sig även utanför regionen och omfattar andra skogsföretag i Sverige och internationellt. Ett viktigt utvecklingsområde är att öka lönsamheten och minska produktionskostnaderna i modern mekanisk massatillverkning.
Att bidra till en ökad resurseffektivitet i processen är ett spår som Mittuniversitetet och FSCN är globalt kända för. Vid centret bedrivs emellertid mycket annan forskning också, inte minst kring utökade användningsområden för pappersmaterial samt nya tillämpningsområden för skogsråvara i stort.
– Det finns många stora anläggningar för papperstillverkning runtom i världen. Alla är angelägna om att se en ökad efterfrågan på pappersprodukter och därför vill man gärna undersöka nya områden som papper kan utvecklas inom, förklarar Kaarlo Niskanen, som sedan länge är internationellt välkänd för sin forskning inom just pappersfysik.
Papper som material har genomgått en omställning under de senaste åren. Efterfrågan på traditionellt tidningspapper har minskat, men samtidigt så ökar efterfrågan på högvärdiga pappersprodukter som exempelvis bestruket papper till förpackningar.
– Tillverkning av förpackningar är ett område där det sker en ständig förnyelse som vi också är en del av inom FSCN, fortsätter Kaarlo Niskanen. Tillsammans med pappers- och massaindustrin har vi skapat nya möjligheter för nyttiggörande av forskningsresultat som kommer att vara avgörande för utveckling av framtidens mer högeffektiva papperstillverkning samt inte minst utveckling av pappersprodukter som marknaden verkligen behöver och vill ha.

Nya möjligheter
Målsättningen för FSCN är att samverka över gränserna, även utanför skogsindustrin. Ett exempel på hur man kan göra det är att studera utvinning av kemikalier ur trä. Det öppnar nya möjligheter för gröna kemikalier att användas inom exempelvis läkemedels- och livsmedelsindustrierna.
– Den moderna pappersindustrin liknar mer och mer ett bioraffinaderi. Det finns oändliga möjligheter att vidareutveckla processerna och ta vara på mer och mer av skogsråvaran i första ledet, och massatillverkningens biprodukter i andra ledet.
Kaarlo Niskanen förklarar vidare att det finns många andra möjligheter också och FSCN:s roll är att identifiera och utveckla dem. Som avslutning säger han:
– Vi forskar på stora funktionella ytor där industrins teknologier kan användas för att tillverka pappersmaterial för att förvandla till exempel spillvärme eller bromsenergi till elektricitet. Ett annat spår i forskningen är ”plasticering” av papper vilket leder till material som kombinerar fördelar av papper med dem av plast.