Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Forskning som skapar industrinytta

Swerim, Swedish Institute for Mining, Metallurgy and Materials, är ett av industrin och staten samägt forskningsinstitut som ska stötta industrin i omställningen till mer hållbara produktionsprocesser, klimatanpassad teknik och nya material.

Genom att erbjuda tillämpad forskning inom områdena gruvteknik, processmetallurgi, material- samt produktionsteknik ska Swerim stötta industrins utveckling i miljöns tecken. Det ska samtidigt vara kommersiellt gångbart och lönsamt för svenska industriföretag att satsa på nya gröna lösningar.

Verklig industrinytta
Swerims uppdrag är således att bidra med verklig industrinytta. I praktiken betyder det att Swerim ska dela med sig av nya forskningsresultat som industrin kan tillämpa – till fördel för såväl den industriella utvecklingen, kunderna och inte minst miljön. Med tanke på gruv- och stålindustrins skarpa klimatmål ligger etableringen av Swerim precis rätt i tiden.
– Vi har redan den grundläggande infrastrukturen på plats med mycket avancerad experimentell utrustning både i Luleå och i Stockholm. Vi har närmare 200 specialister och forskare som står till den regionala såväl som nationella industrins förfogande, berättar Karin Edfast, kommunikationsansvarig på Swerim.
Swerim vänder sig till företag i alla storlekar som verkar inom de för institutet branschspecifika områdena. En del företag vill att Swerim på beställning ska utveckla en viss produkt eller process som företaget sedan äger rättigheterna till, och andra vill vara med och driva den allmänna utvecklingen inom gruv- och metallnäringarna för att på sikt öka intresset och därmed också kompetensbasen.
Ett antal medlemmar driver medlemsprogram tillsammans med Swerim, med inriktningar som till exempel utveckling av beräkningsverktyg för legeringsutveckling, utveckling av låglegerade stål samt ny gjutteknik för avancerade legeringar.

Stärker svensk konkurrenskraft
Swerim ska hjälpa industrin att möta framtida klimatutmaningar och göra företagen beredda på utökade lagkrav gällande utsläpp och materialval samt återvinning. Samtidigt ska institutet bidra till att svenska industribolag behåller och utvecklar sin konkurrenskraft.
Pontus Sjöberg tillträdde som vd för Swerim den 1 februari 2019. En av hans första utmaningar och viktigaste uppdrag blir att samordna verksamheten kring industrigemensamma mål för en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
? Det som är nytt idag är redan gammalt imorgon, så det gäller att förnya och effektivisera sin verksamhet hela tiden. Här står Swerim för forskning som kan bidra till att svenska företag vidmakthåller och stärker sina positioner globalt över tid. Jag ser fram emot att få leda verksamheten in i nya utmaningar och möjligheter tillsammans med industrin, säger Pontus Sjöberg.