Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Forskning stärker fordonsindustrin

Fordonsindustrin spelar en stor och central roll för Sveriges tillväxt. Men precis som all annan tillverkande industri behöver den utrustas med ett antal saker som stärker konkurrenskraften globalt. Svensk fordonsindustri har länge varit en del av världens toppskikt rent teknik- och innovationsmässigt. Staten och fordonsindustrin samverkar för att se till att det även kommer att vara så framöver.

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) är ett samarbete mellan svenska staten och fordonsindustrin som etablerats för att gemensamt finansiera betydande forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter.
Västmanlands landshövding Ingemar Skogö är sedan etableringen 2009 styrelseordförande i FFI och väl insatt i de aktuella utvecklingsfrågorna.
– Innovationskraften har tillsammans med förmågan att utveckla tekniskt såväl som miljömässigt överlägsna produkter länge varit en av den svenska fordonsindustrins främsta drivkrafter. För att öka konkurrenskraften globalt krävs riktade satsningar på teknikutveckling som främjar både miljö och trafiksäkerhet, samt satsningar där man även ser till nyttiggörandet av forskningsresultaten. Här tycker jag att initiativen som FFI finansierat hittills tjänar som mycket goda exempel på hur svensk fordonsindustri utmärker sig i den globala konkurrensen.

Ett gigantiskt arbete
Ingemar Skogö refererar till den senaste FFI konferensen som hölls i november 2014. Under konferensen presenterades fördelningen av det statliga stödet samt medfinansiering mellan 2009 – 2014. Det framgick tydligt att det enskilt största statliga stödet har gått till universitet och högskolor. En betydande del har även tilldelats olika forskningsinstitut i syfte att höja både kunskapsmässig och teknisk nivå i aktuella forskningsprojekt. Industrin, inklusive underleverantörer, har också fått finansiellt stöd för att utveckla idéer som minskar miljöpåverkan, ökar trafiksäkerheten samt stärker branschen på lång sikt.
– Det är naturligtvis ett gigantiskt arbete som görs. Branschen sysselsätter väldigt många människor och det tryggar i sig en stark tillväxt för Sverige med en hög sysselsättningsgrad. Dessutom står fordonsindustrin för mycket stora investeringar samt även en stor andel av den svenska varuexporten, fortsätter Skogö.
Enligt siffror från BIL Sweden landade fordonsindustrins varuexport på ungefär 125 miljarder kronor, vilket under 2013 motsvarade 11 procent av den totala varuexporten från Sverige.

Mest nytta för pengarna
Enligt den senaste revisionen från BIL Sweden gjorde Sverige ett bra försäljningsår gällande både personbilar och lätta lastbilar 2014. Köpkraft finns, liksom ett växande intresse för nyheter på marknaden. Det tycks även lätta på den europeiska marknaden, varpå det kan antas att det borde finnas goda utvecklingsmöjligheter för svensk fordonsindustri.
– Svensk fordonsindustri har framtiden för sig – men det krävs att vi även fortsättningsvis satsar på spetstekniklösningar. Att vi har etablerat så pass starka samarbeten mellan akademin, näringslivet och politiken gynnar branschen på ett för Sverige unikt sätt och ger också spridningseffekter till andra branscher, menar Ingemar Skogö, som avslutar med en liten summering av framtidsstrategin:
– Sverige är ett litet land i världen och därför är det viktigt att vi väljer vilka nischer vi vill och kan satsa på. Svensk fordonsindustri ska inte utveckla billigast möjliga lösningar – utan lösningar som är kostnadseffektiva över tid. Fokus är miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft och FFI satsar på de projekt som bedöms leverera mest nytta för pengarna.

Resultat från avslutade FFI-projekt
Resultaten från avslutade FFI-projekt är imponerande. Bland annat så har investeringarna i akademin resulterat i 105 doktorsexamina, 119 licentiatexamina och 665 examensarbeten.
Inom Fordonskomponentgruppen har 266 innovationer överförts till avancerade tekniska projekt, 212 till produktutvecklingsprojekt samt 84 marknadslanseringar.

Ett antal (61) FFI-projekt har även använts i utredningar, regelverk, tillståndsärenden och politiska beslut.
Resultat från avslutade FFI-projekt har dessutom figurerat i 239 vetenskapliga artiklar, enligt Vinnovas mätningar, samt även flitigt använts för att öka kunskapen inom branschen generellt.
Enligt Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren är FFI ett bra exempel på hur utbildning, forskning, skickliga underleverantörer och ledande tillverkare samt svenska staten samverkar för att stärka konkurrenskraften för svensk fordonsindustri.