Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Försvarsmakten i Halmstad: En arbetsplats – tusen möjligheter

Försvarsmakten står troligtvis för Sveriges bredaste utbud när det gäller karriärmöjligheter. Halmstads garnison, med Luftvärnsregementet (Lv 6), Hemvärnet/nationella skyddsstyrkorna i Halland, Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) samt Militärhögskolan Halmstad (MHS H), utgör en av regionens största arbetsplatser som erbjuder unika utvecklingsmöjligheter på alla nivåer.

Halmstad garnison sysselsätter cirka 1000 personer – officerare, soldater och civilanställda. Soldaterna är en ny och växande yrkeskategori, som blir allt fler efterhand som det nya insatsförsvaret byggs upp. Som soldat kan man vara kontinuerligt tjänstgörande (heltid), tidvis tjänstgörande eller ha kontrakt som hemvärnssoldat.
Det stora antal yrkesinriktningar som finns representerade gör utan tvekan Halmstads garnison till en av länets mest mångfacetterade arbetsgivare. Här finns skolor med lärare som är experter på allt från ledarskap och pedagogik till sensorteknik eller flygteknik, för att bara nämna ett par exempel. Här finns också fyra av insatsförsvarets krigsförband: två luftvärnsbataljoner, en teknisk bataljon och en hemvärnsbataljon.
– Vi sysselsätter soldater med många olika inriktningar, men gemensamt för samtliga är den grundläggande militära utbildningen. Där lär man sig saker som med fördel kan appliceras i andra yrken, såsom planering, utveckling av ordningssinne och framförallt att samarbeta med andra. Dessutom har vederbörande även ett visst mått av sunt förnuft och ledarskapsförmåga samt inte minst god fysik, säger Stefan Jönsson, chef för Luftvärnsregementet och Halmstad garnison.
Vad som har blivit tydligt i det nya, frivilligt rekryterade försvaret, är behovet av att samverka med övriga samhället.
– Att värnplikten blev vilande, och vi började anställa soldater är inte bara en försvarsreform, det är en samhällsreform, säger Stefan Jönsson. Att garnisonen anställer alltfler soldater betyder att människor flyttar till Halmstad för att jobba här, och då också behöver bostäder, barnomsorg, skola och fritidssysselsättning. Vi bygger nu också nätverk med olika arbetsgivare för att kunna erbjuda soldater en civil anställning efter sin tid som soldat – eller en möjlighet att gå emellan ett civilt jobb och soldatjobbet, om man är tidvis tjänstgörande soldat.

Nya möjligheter för bredare samverkan
Försvarsmakten erbjuder unika möjligheter för utveckling som är till nytta överallt i samhället, inom alla yrkeskategorier och för alla typer av uppdrag.
Halmstad garnison kan ses som ett stort och viktigt kompetenscentrum i Halland. I somras öppnade garnisonen ett informationscenter i centrala Halmstad. Det nya informationscentret utgör ett pilotprojekt där effekten av satsningen ska utvärderas efter två år.
– Informationskontoret representerar hela garnisonen och vänder sig förutom till potentiella medarbetare även till andra samverkansparter, som högskola, kommun, eller näringsliv. Kort sagt, vi har skapat en ny informationskanal där vi söker knyta fördjupade kontakter med alla som är intresserade av Försvarsmakten och vår garnison. Dels är satsningen ett led i att vi nu måste attrahera sökande precis som alla andra arbetsgivare, och dels vill vi visa vad vår dagliga verksamhet består av för att öppna möjligheter för fler att söka sig till oss. I samband med att värnplikten försvann, öppnades Försvarsmakten för en bredare målgrupp, säger Stefan Jönsson avslutningsvis.

FAKTARUTA

Halmstads garnison i korthet

I Halmstads garnison arbetar mer än 1000 personer med olika former av militär verksamhet.

Luftvärnsregementet (Lv 6)
Ansvarar för att utbilda och träna luftvärnsförband och hemvärnsförband, upprätthålla beredskap och genomföra insatser nationellt och internationellt.

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)
Ansvarar för all teknisk utbildning och teknisk funktionsutveckling i Försvarsmakten. Utbildar och tränar första tekniska bataljonen, för beredskap och insats.

Militärhögskolan Halmstad (MHS H)
Utbildar specialistofficerare och har sammanhållande ansvar för utbildning av soldater, gruppbefäl och sjömän, liksom av specialistofficerare.

I garnisonen finns också enheter ur förbanden Försvarsmaktens logistik (FMLOG), Luftstridsskolan (LSS) och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FM UndsäkC). Därtill kommer Fortifikationsverket, och Försvarets materielverk (FMV) med förråd, service och verkstäder.