Tor 2 dec / År 39 / Nr 4 2021

Försvarsmaktens tillväxtambition är tydlig i norr

Det har skett ett stort trendbrott inom Försvarsmaktens ekonomi där det under de senaste tre åren tillförts mer omfattande medel för att utveckla verksamheten. Anslaget kommer även att öka inför nästa försvarsperiod för att mot 2025 – 2026 ligga på 1,5 procent av BNP.

Regeringens beslut under 2019 om att stärka försvaret är positivt men det ställer också krav på hela organisationen och alla som arbetar inom Försvarsmakten och Försvarets Materielverk med relaterade verksamheter.
– Det viktigaste uppdraget vi har framöver är att förvalta och använda de utökade resurserna på ett sätt som möjliggör långsiktig tillväxt, säger Claes Isoz, flottiljchef på Norrbottens flygflottilj F 21.

Tre gånger större krigsförband
Kompetensförsörjningen är huvudfrågan för framtiden och hela krigsorganisationen kommer att utvecklas framöver. Fler värnpliktiga kommer att utbildas år för år, vilket man redan sett vid F 21 som fått ett mycket större intag på bara tre år. Utöver fler anställda, både militära och civila, måste även materiel, byggnader och infrastruktur ses över.
– Vi ska följa försvarsberedningen och växa till ett krigsförband som är tre gånger större än det vi har idag. Vi ska även bygga upp nya förmågor, till exempel inom cybersäkerhet. Allt för att kunna försvara Sverige om det skulle behövas, upplyser Claes Isoz.
De flesta är nog medvetna om att hotbilden har förändrats dramatiskt på bara några år. Försvarsmakten måste bygga upp en förmåga som kan svara på behovet och vara tillräckligt omfattande för att vara aktuell även i framtiden med en förändrad hotbild.

Bra utgångsläge för tillväxt
F 21 har ett bra utgångsläge för tillväxt. Det finns mycket som talar för att Luleå och Norrbotten kommer att utvecklas ännu mer som flygtekniskt kompetensnav. Luleå-Kallax flygplats är bemannad och har öppet dygnet runt tack vare militär närvaro. Det ökar beredskapen och tillgängligheten även för den civila flygverksamheten.
Flygplatsen har även Sveriges längsta landningsbana och lämpar sig således för alla typer av flygplan. Att förlägga flygövningar och utbildningar här är därför naturligt, med tillgång till Europas och dessutom ett av världens största övningsområden för flygrelaterad verksamhet.
– Det är en fantastisk resurs vi har förmånen att ha tillgång till och som vi nyttjar tillsammans med andra svenska förband samt även förband från andra länder, både i Norden och övriga Europa. Samarbetet är speciellt starkt med det norska och det finska flygvapnet, påtalar Claes Isoz.

Kort om F 21
Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj, F 21, i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
– kontroll av luftrummet
– mark- och sjömålsbekämpning
– underrättelseinhämtning
– luftburen transport
– stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.