Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Fortsatt stort rekryteringsbehov inom Myndighetsnätverket

Myndighetsnätverket i Sundsvall samlar 18 myndigheter med 18 olika uppdrag kring gemensamma utvecklingsfrågor. Nätverket har etablerats främst för att man med gemensamma krafter ska stärka erbjudandet inom varje myndighet och samtidigt effektivisera arbetet till förmån för dem de är till för.

Digitalisering och användning av it för att höja servicenivån, kompetensutveckling och rekryteringsfrågor är exempel på några av de viktigaste områdena som medlemmarna i Myndighetsnätverket samverkar kring.
Katarina Nordensson, som vid sidan av rollen som koordinator för Myndighetsnätverket även är generaldirektörens sekreterare på SPV, tycker att samarbetet fungerar mycket bra och att nätverket verkligen skapar verkstad och är nytänkande.

Omfattande kompetensutvecklingsarbete
För att behålla och utveckla en god servicenivå krävs tillgång till riktigt bra kompetens.
– Istället för att varje myndighet var för sig marknadsför sitt erbjudande som arbetsgivare ser vi i Myndighetsnätverket till att information som gynnar alla medlemmar kommer ut till rätt målgrupper vid rätt tidpunkt. Att till exempel uppvakta studenter som framtida medarbetare gör vi återkommande, berättar Katarina Nordensson.
Kompetensutvecklingsarbetet är ganska omfattande inom Myndighetsnätverket. Olika gemensamma utbildningar, till exempel inom it och ledarskap, finns för personal inom alla myndigheter. Utbildningarna bjuder också på ypperliga tillfällen för deltagarna att knyta kontakter och dela sin kunskap med kollegor på de andra myndigheterna. Det kan till och med öppna möjligheter för fortsatt karriär på någon av de andra statliga arbetsplatserna i nätverket.
Det förekommer också att man delar på kompetens inom vissa specialistområden. Myndighetsnätverket visar till exempel med det egenutvecklade chefsintroduktionsprogrammet att man satsar på att skapa hållbarhet i medlemmarnas organisationer över tid. Som en del av programmet får alla nya chefer en mentor från en annan myndighet inom nätverket.

Fortsatt stort rekryteringsbehov
Bolagsverket, SPV, CSN och Länsstyrelsen Västernorrland var bland de första att börja nätverka. Idag finns 18 olika myndigheter representerade i Myndighetsnätverket som också är ett unikt samarbete inom statsförvaltningen. Ingen annanstans finns ett lika brett och väletablerat samarbete mellan myndigheter som i Sundsvallsregionen.
– Att vi myndigheter är starka och effektiva tillsammans har även stärkt bilden av staten som arbetsgivare, inte bara i regionen utan också som arbetsmarknad i södra Norrland, konstaterar Katarina Nordensson.
Tillsammans skapar de olika myndigheterna en mycket attraktiv arbetsmarknad och en viktig uppgift inom Myndighetsnätverket är att fortsätta utveckla och förvalta den. Fler borde få veta och få möjlighet att ta del av alla de fördelar som ett arbete hos en stabil och statlig arbetsgivare faktiskt innebär. Och det finns ett stort rekryteringsbehov framöver.

Myndighetsnätverkets medlemmar
De myndigheter som idag ingår i Myndighetsnätverket är Bolagsverket, Länsstyrelsen Västernorrland, CSN, Försäkringskassan it, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mittuniversitetet, SPV, Tullverket, Kriminalvården, FBA –Folke Bernadotte Akademien, Rättshjälpsmyndigheten, Förvaltningsrätten i Härnösand, Sundsvalls tingsrätt, Kammarrätten i Sundsvall, Hovrätten för nedre Norrland, Skatteverket, Myndigheten för digital förvaltning samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sundsvalls kommun är dessutom associerad part till nätverket.