Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Framtidens bioraffinaderi byggs i Göteborg

St1 är ett nordiskt energibolag med en tydlig miljövision. Målet för koncernen är att vara den ledande producenten och säljaren av förnybara bränslen och klimatmedveten energi. En stor omställning har påbörjats vid raffinaderiet i Göteborg för att nå dit.

St1 har för avsikt att bygga framtidens bioraffinaderi i Göteborg. Det är en omställning där man med egna anläggningar för vätgas-, etanol- och nu senast HVO-tillverkning söker ersätta stora delar av det fossila. På sikt är ambitionen att ersätta allt fossilt med förnybart.

På god väg i omställningen
St1 har påbörjat byggnationen av en ny anläggning för produktion av HVO. Den byggs som ett nytt förädlingssteg intill det befintliga raffinaderiet och beräknas kunna driftsättas 2022. Att ha en fullskalig anläggning klar inom två år är en ambitiös plan, men samtidigt fullt rimlig enligt Bo-Erik Svensson, vd på St1 Refinery.
– Vi har för avsikt att starta upp en storskalig tillverkning av HVO, och behöver trygga råvaruförsörjningen för det, säger han. Samarbetet med SCA, Europas största privata skogsägare, innebär att delar av råvaran är tryggad. Det kommer i framtiden dock att behövas mer råvara och då tittar vi inte enbart på tallolja utan även andra förnybara råvaruströmmar.
Tallolja lämpar sig bra för tillverkning av HVO, men kan även användas för att framställa andra bränsletyper. St1 har för avsikt att använda tallolja för att framställa förnybara bränslen för både personbilar, tyngre fordon och för flygplan. HVO kan användas i alla dieseldrivna fordon men utmaningen är att öka tillgången på bränslet.
Bo-Erik Svensson utesluter inte att samarbetet mellan St1 och SCA på sikt även kan utvecklas inom fler råvarukategorier utöver tallolja. Det finns fler restprodukter inom skogsindustrin som mycket väl skulle kunna bli värdefulla råvaror i framtidens förnybara drivmedel. Att ta vara på dem ligger i linje med St1:s hållbarhetsvision.

Bygger hållbar framtid
St1 har som vision att bli den ledande producenten och försäljaren av förnybara bränslen på den nordiska marknaden. Koncernen har cirka 1400 St1- och Shellstationer i Norden. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda förnybara bränslen från egen produktion på dessa tankställen.
– Att bli fossiloberoende är vår målsättning och den stämmer väl överens med samhällets utveckling i stort. Svenska och nordiska mål är bland de tuffaste i världen när det gäller klimatsmarta alternativ för att bli fossiloberoende och det anammar vi även i vår egen vision, kommenterar Bo-Erik Svensson.
St1 har som redan nämnt en tydlig ambition och vilja om att ställa om till mer förnybart. Det gäller inte bara inom drivmedel, utan omfattar alla affärsområden där St1 verkar idag.
– Värmeåtervinning, fjärrvärmeproduktion och etanoltillverkning baserad på restströmmar från livsmedelsindustrin är ytterligare ben som St1 står på i Göteborg. Samtliga är av stor betydelse för utvecklingen av en hållbar framtid, något som St1 stödjer, avslutar Bo-Erik Svensson med.