Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Framtidens cirkulära ekonomi frekvent tema under Kalmarsundsveckan

Kalmarsundsveckan är ett öppet evenemang med föreläsningar och workshops som anordnas i Kalmar årligen. Syftet är att sprida intresse och kunskap kring hållbarhet, där såväl företag som offentlig sektor och lärosäten får en gemensam plattform att mötas på. Tillsammans skapar man en arena för hållbarhet där idéer kan växa fram.

Det finns redan flera goda exempel som visar att Kalmarsundsveckan ger resultat. Det mest uppenbara är kanske att eventet lockar såväl nationella som internationella besökare, och att idéer från Kalmar då kan spridas till platser långt utanför länets och till och med Sveriges gränser.

Arena för hållbarhet
Kalmarsundsveckan är en arena för hållbarhet och samarbete. Syftet är att höja hållbarhetskompetensen såväl i som utanför länet, bidra till kunskap som kan utveckla ett mer hållbart liv samt stärka regionen Kalmars attraktionskraft för etableringar, företagande, boende och besökare.
Under föregående år har framtidens cirkulära ekonomi varit huvudtema för Kalmarsundsveckan, och det kommer även att vara prioriterat framöver då en stor del av klimatfrågan kretsar kring att bli mer resurseffektiv och skapa slutna kretslopp för ändliga resurser.
– Under eventet presenteras lokala projekt som ofta involverar flera parter inom det så kallade triple helix-klustret: det vill säga näringsliv, offentlig verksamhet samt akademi. Tanken är att projekten i sig ska väcka intresse för hållbarhet och för regionen, men samtliga projekt är också rena nyttogörare för regionen ur hållbarhetssynpunkt, förklarar Anna Thore, som arbetar på WSP och som även är projektledare för Kalmarsundsveckan.
Ett exempel är ett projekt där man i Kalmar söker sluta kretsloppet för fosfor, som är en ändlig resurs. Fosforns resa från jordbruk till hav görs cirkulär genom att man skördar musslor som filtrerar havet på näring och tar vara på fosforn som återförs till jordbruket. Istället för att låta fosforn övergöda havsmiljön och bli till en miljöbelastning tas den tillvara och blir en värdefull resurs i ett slutet kretslopp.

Hållbarhetsperspektivet är centralt
Det finns många andra goda exempel som visar att Kalmarsundsregionen är att räkna med i den viktiga klimatfrågan och Sveriges resa mot det fossilfria samhället. Som globalt analys- och teknikkonsultbolag har WSP ett stort intresse av att genomföra Kalmarsundsveckan och lyfta fram lokala innovationer som gör skillnad.
– WSP arbetar med i princip allt som kan kopplas till byggnation och samhällsutveckling, från idé och planering till projektering och genomförande. Hållbarhetsperspektivet är centralt i allt vi gör, och det vill vi uppmärksamma tillsammans med våra kollegor och samarbetspartners. Kalmarsundsveckan är ett bra sätt att göra det på, säger Anna Thore.