Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Framtidstro i kärnkraften

Svenskt kärntekniskt centrum (SKC) är ett samarbete för forskning och utbildning inom kärnteknikområdet. De svenska kärnkraftverken, Westinghouse och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) stöttar akademin i utvecklingen av utbildningar som svarar på marknadens behov. Kompetensfrågan är en av de viktigaste för kärnkraftens framtid.

– Idag handlar det inte längre om att diskutera huruvida man är för eller emot kärnkraft. Dagens ungdomar är uppvuxna med kärnkraft och har en stor acceptans och förståelse för att kärnkraften behövs. Kärnkraft är tillsammans med förnybara energikällor en förutsättning för att vi ska kunna fasa ut fossila energikällor globalt, säger professor Jan Blomgren, föreståndare för SKC.
Jan Blomgren är även senior expert i kärnkraftsutbildning vid Vattenfall. Han blev professor vid 39 års ålder, och var då landets yngsta. Som ett resultat av nya regler och stöd från industri och myndighet finns idag en sund mix av äldre och yngre forskare inom kärntekniken, varav många också är duktiga entreprenörer.

De tre goda krafterna
Kärnkraft är en ny energikälla. Övriga energikällor har varit kända sedan den första människan, kärnkraften upptäcktes så sent som på 1930-talet. Det krävs en utveckling av befintlig teknik för att på sikt kunna utveckla och effektivisera uttaget av kärnkraft. Här spelar forskningen en avgörande roll.
– Det är ointressant att sätta förnybara energikällor mot kärnkraft. Båda behövs för att vi ska kunna klara en omställning och fasa ut beroendet av fossila energikällor. Vindkraft, vattenkraft och kärnkraft borde istället ses som de tre goda krafterna som samverkar för att trygga en hållbar utveckling, betonar Jan Blomgren.

SKC:s roll
Kärnkraftstekniska utbildningar finns idag vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), Uppsala universitet och Chalmers. SKC bidrar årligen med ett grundläggande stöd till lärosätena. Därutöver satsar SSM och kärnkraftverken medel direkt för tjänster och forskningsprojekt i högskolornas olika verksamheter.
– I början av 90-talet var kärntekniken på väg att dö ut vid högskolorna. För att bevara oumbärlig kunskap och på sikt kunna bidra till kärnkraftens överlevnad startades SKC som ett samarbete där industrin och SSM gemensamt sponsrar högskolor med inriktning på kärnteknik. Resultatet som vi ser är en generationsväxling där många yngre forskare lyckats etablera sig. En annan mycket viktig effekt är att man lyckats bygga upp ett nära samarbete mellan akademin, industrin och myndigheter.

Kärnkraftens framtid
Forskningsresultaten har ofta direkt relevans för kärnkraftindustrin och därmed indirekt för näringslivet i stort. Det handlar dels om grundforskning, där främsta syftet är att bestämma egenskaper hos atomkärnorna som har betydelse för nukleär energiomvandling, och dels mer tekniknära områden som kärnämneskontroll, reaktorfysik och diagnostik, slutförvarets funktion och säkerhet.
– De flesta jobben finns i redan befintlig kärnkraft i Sverige. Dagens reaktorer moderniseras och detta kräver nya medarbetare. Framtiden ser ljus ut för kärnkraften, och med detta följer även en stor del av arbetsmarknaden. Kärnkraftsindustrin anställer betydligt fler yrkeskategorier än kärnfysiker. Den största arbetsgruppen utgörs av maskin- och elingenjörer och här måste industrin i dagsläget ibland rekrytera utanför landets gränser då det är brist på kompetens i Sverige. Vår största utmaning är att få ungdomar att bli mer teknikintresserade, inte att bilda opinion, poängterar Jan Blomgren avslutningsvis.