Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Från barack till paviljong

Expandias produkter har en kritisk samhällsfunktion – de hjälper nämligen skolan att uppfylla sina mål och politikerna att hålla sina löften.

Jonas Wallstedt på Expandia Moduler är mycket nöjd med de senaste årens utveckling:
– I takt med en växande efterfrågan på tillfälliga lokaler på olika håll i samhället så har vår verksamhet utvecklats från mindre skala till marknadsledande. Det är också glädjande att allt fler blir medvetna om vilken hög standard våra modulbyggda lokaler håller.
Jonas refererar till modulerna som paviljonger, och det är medvetet för att skilja de gamla barackerna från förr mot dagens högkvalitativa modulbyggnader som förs upp enligt samma byggregler som vanliga, permanenta fastigheter.
– Våra paviljonger har ett mycket bra inomhusklimat, de känns inbjudande och gemytliga. Det finns undersökningar som visar att i fråga om exempelvis skolbyggnader så är paviljongen i nio fall av tio bättre i fråga om arbetsmiljö och klimat än befintliga byggnader.

Mer än nödlösning
Paviljongen är med andra ord en högkvalitativ produkt, vilket kan utläsas även av marknadens utveckling. Där det tidigare varit mer som en nödlösning att använda sig av en paviljong har det nu istället blivit det främsta alternativet då man behöver nya ytor.
– Det är alltid lika roligt att se och uppleva hur nöjda kunderna blir med våra produkter, vilket också banar väg för en fortsatt stark utveckling som vi rustar för nu. Vi är redan störst i norra Europa när det gäller paviljonger för skolor och förskolor.
Enligt Jonas har Expandia placerat ut paviljonger som sammantaget uppgår till ungefär 360.000 kvadratmeter, varav upp till 85 procent utgörs av paviljonger som används för skolundervisning, från förskola och grundskola till gymnasienivå. Resterande utgörs av kontor och temporära boenden, standarden är så pass hög att paviljongerna till och med används som tillfälliga vårdinrättningar.

Större efterfrågan
Eftersom många skolor är byggda på 60-, 70-, och 80-talen kommer underhållsbehovet snabbt i kapp. Efterfrågan stiger därför märkbart på paviljonger och Expandia ser ett växande rekryteringsbehov i samband med det.
– En färsk prognos från Stockholmsregionen pekar på att cirka 25.000 nya skolplatser måste skapas under de närmaste åren och lösningen på detta är bland annat paviljonger, konstaterar Jonas.
Samhället i övrigt är inte förberett på att ta hand om 40-talisternas vårdbehov som kommer att bli påtagligt märkbart framöver. Det kommer att behövas nya lösningar, vårdboenden som snabbt kan ställas iordning och som möter de krav på tillgänglighet och flexibilitet som målgruppen kräver. Expandia har redan tagit fram en lösning för nya vårdboenden som introducerats på marknaden för några år sen.
– En annan stor och växande samhällsfråga kretsar kring att lösa boendefrågan för nyanlända – även här kan vi bidra till utvecklingen genom att våra paviljonger kan göra stor skillnad och bidra till att reducera bostadsbristen, tillägger Jonas Wallstedt avslutningsvis.