Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Från produktionslogik till tjänstelogik

När Centrum för tjänsteforskning, CTF, grundades i mitten av 1980-talet var digitaliseringen fortfarande långt borta. Ingen kunde nog ana vilken teknisk revolution som skulle slå igenom bara ett par decennier senare.

Digitaliseringen för med sig både möjligheter och utmaningar. Inte minst för tjänstesamhället, som snabbt måste ställa om efter nya krav på transparens, tydligare kommunikation, högre servicenivå och ökad integration med kunderna. Det gäller allt från välfärdstjänster som vård, skola och omsorg till tjänsteinnovationer inom industri och detaljhandel.

Nya krav
När CTF grundades av bland andra Bo Edvardsson, idag vicerektor på Karlstads universitet, var bara en handfull personer involverade i centret. Dåtida stora forskningsfrågor kretsade kring vad som skiljer en produkt från en tjänst, samt hur man bäst identifierar rätt kundgrupp för respektive tjänst.
Idag är över 60 personer, doktorander, juniora forskare, lektorer och professorer involverade i CTF, som numer är världsledande forskningscenter. Dagens frågor berör ett mycket bredare område men en gemensam nämnare landar ändå på hur man bäst tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för en bättre tjänsteutveckling.
– Att utveckla nya affärsmodeller och kunna ta betalt för tjänster är en nyckelfråga. Det gäller speciellt i en tid då vi förutsätter att mycket information och en mängd tjänster ska finnas tillgängliga för oss gratis. Och det ska dessutom gå snabbt, vara enkelt och ständigt tillgängligt via nätet. Det ställer oerhört höga krav på den som utvecklar och paketerar tjänsten, förklarar Henrietta Huzell, föreståndare vid CTF.

Samverkan
Vid CTF pratar man mycket om tjänsteinnovationernas DNA – hur kan man hjälpa företag att utveckla sin verksamhet så att den blir konkurrenskraftig? Många frågor kretsar också kring omställning från produktionslogik till tjänstelogik.
CTF ser ett tydligt behov bland såväl företag som offentlig verksamhet när det gäller omställningsarbete. Här kan centrets forskare samverka med praktiker och tillsammans utveckla ny kunskap, och vid CTF finns också ett antal öppna kurser och specialprogram för såväl yrkesverksamma som heltidsstudenter.
– Vi har valt att satsa på transparens med öppna kurser som är gratis för alla. Vi når en bredare målgrupp och det tror vi att alla vinner på i längden. Många företag och organisationer står nu inför ett omfattande förändringsarbete och där är samverkan mellan oss forskare och näringsliven viktig pusselbit, menar Henrietta Huzell.
CTF undersöker nu vilka behov som finns inom näringsliv och offentlig sektor när det gäller tjänsteutveckling. Syftet är att skräddarsy öppna kurser och utbildningar efter aktuellt behov och det förutsätter en hög samverkansnivå. Henrietta Huzell ser fram emot fler spännande samarbeten framöver.