Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

G-klavens skola är rolig och motiverande med musik- och språkprofiler

Eva Cederholm öppnade den första personaldrivna musikförskolan i Sverige. Nu har G-klavens förskola funnits i över 20 år och under resans gång har förskoleklass, grundskola upp till årskurs 6 samt skolbarnomsorg i form av fritids tillkommit. Visionen idag är densamma som när Eva etablerade verksamheten 1992, nämligen att ge barnen och eleverna en meningsfull helhet när det gäller utveckling, lärande och social kompetens. Precis som namnet antyder så har förskolan och skolan en speciell musikprofil, på G-klavens finns även en språkprofil där man börjar med rim och ramsor på engelska redan i årskurs 1.

G-klavens förskola, skola och fritidsverksamhet i Ronneby är unika i sitt slag. Det finns ett antal andra förskolor och skolor landet över som arbetar med profilverksamhet, men Eva Cederholm var en av de första i landet med sin personaldrivna förskola med fokus på musik som främjande i all inlärning.
– Vi är en liten skola där alla blir sedda, elever såväl som lärare. Vi har satsat på att bygga upp en lugn och harmonisk atmosfär på skolan, ofta får vi av besökare från olika håll höra att den positiva andan är påtaglig och det är vi mycket stolta över. Vi har också en fantastisk utemiljö som öppnar för kreativitet och spontanitet, berättar Eva Cederholm.

Undervisning på nytänkande och annorlunda sätt
G-klavens skola är en friskola vilket betyder att den drivs av andra huvudmän än kommun och landsting. Friskolornas verksamhet styrs av skollagen och av en särskild förordning för friskolor. Skolverket avgör vilka skolor som blir godkända. För att bli godkända måste friskolorna bl. a. följa läroplanens (Lgr 11) värdegrunder om demokrati, jämställdhet och solidaritet, vara öppna för alla elever och vara avgiftsfria.
– Som en del av vår verksamhets vision ser vi möjligheter istället för begränsningar. Vi fungerar precis som en vanlig grundskola, vi undervisar i samma ämnen men vi gör det på vårt sätt. Musiken utgör den röda tråden som vävs in i allt vi gör, även i ämnen som matematik. Att främja inlärning med musik, rörelse och rytmik har visat sig vara framgångsrikt, man lär sig använda båda hjärnhalvorna vilket gynnar inlärningsförmågan, förklarar Eva Cederholm.
Genom att man också integrerar engelska tidigt bygger barnen upp ordförråd betydligt tidigare och får en helt annan känsla för kommunikation och språkinlärning.
– Vi arbetar med Bornholmsmodellen som innefattar mycket rim och ramsor, detta tillämpar vi både på svenska och på engelska. Vi läser också mycket skönlitteratur och uppmuntrar till att skapa ett långvarigt intresse för böcker.

En skola med gemenskap
Att alla ska vara delaktiga är grundläggande på G-klavens skola. När skolan gör musikframträdanden är alla elever delaktiga, profilen blir då något som alla kan ha nytta och glädje utav.
– Det är precis det som är tanken, och det som jag grundat förskolan på för drygt 20 år sedan, understryker Eva. Jag ville skapa en skola, där alla blir sedda och känner sig delaktiga. Det bidrar till en större gemenskap, och det har vi också uppnått här på skolan.

Viktigt att behålla fokus
Från början hade Eva tre anställda. Idag sysselsätter G-klavens olika verksamheter totalt 35 personer, från lärare och pedagoger till skolsköterska och kökspersonal. Eva Cederholm finns tillgänglig hela tiden, hon är på skolan och deltar aktivt i den dagliga verksamheten.
– För mig är det viktigt att vara närvarande. Det hjälper mig att förbättra och utveckla förskolans och skolans arbete. Vi är lagom nu, precis så stora som vi vill vara. För att elever, lärare och föräldrar även i fortsättningen ska bli sedda så är det viktigt att vi behåller fokus. Vi är bekväma i vår nuvarande kostym, säger Eva Cederholm som avslutning.