Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Går ni i etableringstankar? Business Region Örebro kan hjälpa till!

Business Region Örebro är en samverkansplattform med 11 kommuner i samverkan – Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.

Vi är elva kommuner som samverkar för att skapa en stark tillväxt i Örebroregionen. Det innebär att vi vill möta upp och hjälpa nya företag att testa sina idéer, samt att vi erbjuder regionala etableringslägen för företag som vill flytta hit. Genom vår samverkan stärker vi det regionala utbudet, och tillsammans med företag och akademi skapar vi en attraktiv arbetsmarknadsregion.
Ibland handlar det om att våga prova en idé och med hjälp av stöd och rådgivning ta steget att starta eller utveckla ett företag. Almi Företagspartner, som samarbetar med Business Region Örebro, erbjuder här rådgivning som anpassas efter kunden och det kan handla om enmansföretag eller företag med upp till 250 anställda.
Inom Business Region Örebro träffas nyföretagaraktörerna fyra gånger per år för att vara uppdaterade om varandras erbjudanden och lättare kunna ta kontakt eller slussa kunder vidare. De aktörer som träffas är bland annat NyföretagarCentrum (det finns fyra stycken inom regionen som samverkar), Coompanion, Drivhuset, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Almi, Region Örebro län och Ung företagsamhet (UF). Genom vår egen sida på plattformen Verksamt.se/regionorebrolan matchas de blivande eller redan etablerade företagen med rätt rådgivare utifrån sin situation men även för att hitta finansieringsalternativ. Här finns även en kalenderfunktion med aktiviteter för företag i länet.

Möter företagen med god service
Beroende på vilken typ av verksamhet som man vill starta eller driver kommer man nästan alltid i kontakt med någon form av lagstiftning och myndighetsutövning. Det kan handla om att man vill bygga om eller bygga en helt ny fastighet, starta restaurangverksamhet eller utöka befintlig verksamhet med nya nischer. Här vill vi inom Business Region Örebro möta upp företagen med en god service och information så att det ska vara lätt att göra rätt. Genom att erbjuda lotsmöten i många av våra kommuner får företagen träffa kommunens olika myndigheter och berätta om sin idé. Dialogen under mötet ligger sedan till grund för att tänka rätt från början genom att vi skapar oss en gemensam bild av företagets idé och att företaget därefter får med sig viktig information till den fortsatta processen.
Vi utvecklar hela tiden vår service till företagen och genom NKI-mätningen (Nöjd-Kundindex) får vi viktig information och inspel om hur företagen upplever dialogen med våra myndigheter. I mätningen ingår myndighetsområdena Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd.

Satsar på kompetensförsörjning
För att företagen ska kunna växa i regionen behöver det finnas tillgång till rätt kompetens. Under det senaste året har arbetet med kompetensförsörjningen inom Business Region Örebro utvecklats till att omfatta tre områden. Råd och stöd i det lokala tillväxtarbetet, där mycket av de direkta kontakterna mot företagen sker.
Omvärldsbevakning och kommunikation av aktiviteter som är av vikt för att kunna arbeta med frågan tillsammans med andra. Exempelvis möjligheter kring finansiering, arbetsmarknadsprognoser och annan statistik. Det kan handla om lokala exempel på samarbeten som andra kan ta del av eller att spegla godbitar från projektverksamhet.
Det tredje benet handlar om strategiska samarbeten, exempelvis samarbete med universitetets externa relationer, marknadsföring av regionen, branscher och företag på olika campusmässor, nya arbetssätt tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det handlar också om att nyttja branschspecifika forum för att lyfta kompetensförsörjning, som till exempel inom Forum för logistik.

En region med ett budskap
Genom vårt näringslivsfrämjande arbete vill vi ligga i framkant inom de trender och behov som vi ska möta upp. Att regelbundet göra analyser av regionens tillväxt ger oss svar på utvecklingen av näringslivets tillväxt, ekonomisk konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser, ålderskategorier med mera. Resultaten används sedan inom våra olika insatsområden för att kunna identifiera och möta upp behov som på sikt ökar tillväxten. Ett fokus som vi har identifierat inom området entreprenörskap, nyföretagande och innovationer är att följa upp behovet av stöd bland företag som är mellan ett och tre år gamla. I dagens stödsystem finns hjälp att få inte bara i samband med starten av företaget utan även när man vill växa och utvecklas. Vi kommer att följa upp ett antal företag som befinner sig mellan faserna nystart och tillväxt för att stämma av deras behov.
Genom våra fem insatsområden stärker vi det lokala näringslivsarbetet inom respektive kommun som möter upp de enskilda företagen. Samtidigt som vi tillsammans i vår samverkan stärker det regionala näringslivsarbetet genom att vi arbetar för den regionala tillväxten med kunskapen från våra olika kommuner. Business Region Örebro är en region – med ett budskap!

Helena Aronsson, Tf Verksamhetsledare, Business Region Örebro