Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Gemensamma utvecklingsmiljöer stärker högskola och näringsliv

Halmstad har som mål att vara 150.000 invånare år 2050. Det är en indikation på hur tillväxten ser ut redan idag, och vilka trender man har för avsikt att förstärka. För att Halmstad ska vara attraktivt för boende och företagande även i framtiden görs flera stora satsningar inom kommunen och tillsammans med Högskolan i Halmstad.

Destination Halmstad har sedan 2018 det övergripande ansvaret för näringslivsfrågor i Halmstad kommun. Det som tidigare var Halmstad Näringsliv AB är numera integrerat som affärsområde i destinationsbolaget, som även ansvarar för turism, teater och evenemangsutveckling.
– Sammanslagningen stavas samverkan – det är syftet och målet med att förena de olika verksamheterna under samma paraply, säger Håkan Strömqvist, näringslivschef i Halmstad.
Samverkan inom kommunens verksamheter samt med näringslivet och inte minst Högskolan är det som driver utvecklingen framåt i Halmstad.

Samarbete med högskolan
Utöver målet om att vara 150.000 invånare ska minst 2000 nya jobb skapas till 2050. Det gör att vi behöver se över maskineriet med utökade samverkansytor för akademi och näringsliv.
– Vår roll är att skapa kanaler tillsammans med högskolan och att underlätta för etablering av utvecklingsmiljöer inom Högskolans fokusområden, säger Håkan Strömqvist, som särskilt syftar på de två profilområdena hälsoinnovation samt smarta städer och samhällen.
Högskolans profilområden baseras på framstående forskning och utbildning inom informationsteknologi, innovationsvetenskap, hälsa och livsstil och några andra områden. Att vara ledande på innovationer är med andra ord Högskolan i Halmstads huvudfokus. För att lyckas med det har Högskolan tillsammans med kommunen och ett antal andra aktörer från näringslivet etablerat en inkubator samt flera expansiva laboratorie- och utvecklingsmiljöer inom lärande, elektronik, naturvetenskap, teknik och hälsa.
– Vi strävar efter att komma närmare näringsliv och samhällets utveckling inom alla våra områden. Omvärlden förändras och vår roll är att aktivt bidra till utveckling med hjälp av ny kunskap och ett innovationsdrivande klimat. Samtidigt är det ett utbyte där Högskolan utvecklas genom att samverka med näringslivets aktörer, säger Anders Nelson, vice rektor på Högskolan i Halmstad.
Högskolan är inte bara en producent av arbetskraft genom utbildning utan bidrar med så mycket mer. Det bästa samarbetet är det där alla parter kan utveckla sina verksamheter tack vare gemensamma satsningar. Det är fler sådana samarbeten som Anders Nelson gärna vill se framöver.

Tror på samproduktion
Ett område som Halland och Halmstad generellt är känt för, och speciellt inom akademin, är hälsoinnovation. De flesta förstår nog värdet i att satsa på innovationer som kan bidra till en bättre hälsa. Med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt kan nya hälsotjänster skapas och det har man redan introducerat för marknaden via Hälsoteknikcentrum, som är en av de samverkans- och innovationsarenor som Högskolan driver tillsammans med regionen, kommunen och näringslivet.
Det pågår gemensamma satsningar för att stärka Hälsoteknikcentrum, liksom övriga utvecklingsmiljöer vid högskolan. Man talar mycket om samproduktion med näringslivet och andra aktörer, där allt mer forskning är direkt kopplad till ett eller flera företag i regionen. Att utveckla fler och starkare sådana samarbeten är ett av Högskolans viktigaste uppdrag för framtiden, något som både Anders Nelson och Håkan Strömqvist gläder sig åt.