Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Geologins roll i samhället

Geologin spelar en avgörande roll för hur samhället kommer att fortsätta utvecklas. Kunskap om hur marken ser ut och förändras över tid är grundläggande för alla typer av prospekterings- och projekteringsprojekt. All byggnation, alla entreprenader, infrastrukturella projekt och potentiella gruvprojekt – listan kan göras lång – alla är beroende av geologisk information.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en samordnande verksamhet för all geologisk information i landet. Verksamheten bedrivs från ett antal orter över hela Sverige med huvudsäte i Uppsala. Filialerna i Göteborg, Lund, Malå och Stockholm har olika inriktningar men bedriver samtliga ett gemensamt näringspolitiskt respektive miljöpolitiskt uppdrag.

Världens största samling borrkärnor
I Malå är verksamheten indelad i tre huvuduppdrag, nämligen att ge stöd till industrin, underlätta för forskningen och informera allmänheten. Stödet utgörs av geologisk kunskap för prospektering, ett arkiv med forskningsresultat, tidigare prospekteringsresultat och en omfattande stensamling där man bland annat har byggt upp en av världens största samlingar borrkärnor som sammanlagt omfattar över tre miljoner meter berg.
– Arkivet omfattar kunskap och resultat från 1800-talet fram till idag. Mycket av informationen är idag digitaliserad och finns tillgänglig via hemsidan. Resten tillgängliggör vi på förfrågan, och den tjänsten är kostnadsfri, informerar Ronald Arvidsson, verksamhetschef i Malå.

Arkivets betydelse
Borrkärnorna är tillgängliga för undersökning av alla som har intresse av att påbörja prospektering. Som nationellt arkiv tar SGU i Malå även emot nya borrkärnor som lagras på plats.
– Att vi lagrar borrkärnor fyller inte enbart ett kommersiellt syfte som information för kommande prospektering. Det ger oss också kunskap om bergets beskaffenhet och bidrar till att höja kunskapsnivån i området. SGU bildades för att samla information och omsätta den i kunskap om Sveriges geologi. Detta delar vi också med oss av till andra myndigheter och inte minst till allmänheten som är välkommen att besöka våra anläggningar, fortsätter Ronald Arvidsson.
SGU i Malå tar emot skolklasser, gymnasieelever och andra som är intresserade av att lära sig med om geologi.

Öka kunskapen om geologi
Regeringen har tilldelat ett uppdrag där SGU ska bidra till att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. Förutom aktörer i branschen kommer arbetet att stöttas av Arbetsförmedlingen, Skolverket, Tillväxtverket, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet och andra berörda myndigheter.
En drivskraft bakom arbetet är att antalet sökande till utbildningar som är relevanta för gruv- och mineralnäringen är för få. Genom att öka kunskapen om geologins betydelse för samhället hoppas man på en positiv förändring.
Uppdraget är ett led i regeringens mineralstrategi där en av målbilderna är att näringens och regionernas kompetensförsörjning ska tryggas.