Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Globalt centrum för folkhälsa – även av stor betydelse lokalt

En positiv global hälsoutveckling gynnar inte bara välfärden i låg- och medelinkomstländer, utan ger även betydande och positiva effekter i de delar av världen som vi vanligtvis förknippar med det framgångsrika välfärdsamhället. Det finns emellertid flera utmaningar på resan mot en mer hållbar samhällsutveckling i global skala. Det är utmaningar som forskare vid Umeå universitet har uppmärksammat och arbetat för att lösa sedan flera decennier.

Förbättring av hälsa är en av de största drivkrafterna för ekonomisk tillväxt världen över, men det krävs gränsöverskridande samarbeten som tar helhetsgrepp om de globala hälso- och miljöhot som vi står inför.
Enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet är välkänd internationellt inom området och deltar aktivt i utbredda globala forskningsnätverk. Forskningen är så uppmärksammad att när man vid konferenser i många låg- och medelinkomstländer som ingår i nätverket talar om Sverige är det hälsoforskningen vid enheten som åsyftas. Det är imponerande, speciellt med tanke på att verksamheten när den startades i mitten av 1980-talet bara omfattande en handfull eldsjälar som sedan framgångrikt drivit en växande verksamhet framåt.
– Vi värnar om de starka internationella samarbeten som byggts upp under många år och kommer att fortsätta utveckla nätverket globalt. Samtidigt vill vi bli mer uppmärksammade på hemmaplan här i Västerbotten och i övriga Sverige för vår kompetens och de insatser vi gör, säger Anneli Ivarsson, enhetschef sedan ett år tillbaka.

Forskning som involverar lokalt och globalt
Global hälsa har utvecklats till ett profilområde på Umeå universitet med ett eget forskningscentrum, Umeå Center for Global Health Research (UCGHR), som byggts upp med medel från forskningsrådet Forte. Finansieringen gäller för tioårsperioden 2007 – 2016 med 5,5 miljoner kronor årligen. Utöver det bidrar även Umeå universitet och andra forskningsfinansiärer.
UCGHR har samarbeten världen över, bland annat med Tanzania, Sydafrika, Etiopien, Ecuador, Indonesien, USA och Australien. Av 60 doktorander kommer mer än hälften från låg- och medelinkomstländer. Detta hade inte varit möjligt utan stöd från externa organisationer och företag som sponsrar forskningen.
Inom centret drivs flera nätverk som involverar forskare från hela världen, men samtidigt finns ett stort intresse för att förstärka lokala samarbeten. På hemmaplan finns långvariga samarbeten med Västerbottens läns landsting, bland annat kring verksamhetsutveckling inom folkhälsosektorn. Skapandet av Registercentrum Norr inom landstinget för något år sedan är ytterligare ett framgångsrikt exempel som inte hade varit möjligt utan akademins kontinuerliga utvecklingsarbete.
Enheten har nyligen blivit uppvaktad av Region Västerbotten som söker samarbeta kring forskning och utveckling som kan stärka regionen och konkret samarbete kommer att vara igång från hösten. Glädjande är också att Korpen Senior i Västerbotten nyligen beslutat att bidra.
– Att samarbeta med oss visar inte bara att man är medveten om hur viktig välfärden är, utan även att man som företag aktivt engagerar sig i att utveckla den. Eftersom centret är välkänt världen över ger det ett stort mervärde för de företag och organisationer som samverkar med oss. Det skapar intresse kring deras verksamhet, menar John Kinsman, forskare och vicedirektör vid UCGHR.

Högklassig masterutbildning
Enheten för Epidemiologi och global hälsa är en del av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid universitetet. Enheten är involverad i många utbildningsprogram på Umeå universitet, men har även ett eget masterprogram. Extra intressant är att den internationella masterutbildningen i Folkhälsovetenskap var den enda i landet som i Högskoleverkets senaste granskning bedömdes hålla mycket hög kvalitet.
Studierektor Kjerstin Dahlblom berättar att en av de främsta anledningarna till att masterutbildningen fick så bra betyg i Högskoleverkets granskning är att utbildningen är skapad i samarbete med internationella forskningspartners. Den är i mångt och mycket ett svar på de behov som upplevs i låginkomstländer.
– Vi ser utmärkelsen som en viktig del av vårt arbete för att bli mer kända så att fler studenter väljer Umeå och vårt universitet. Trots att studieavgifter infördes för några år sedan har vi lyckats fortsätta att rekrytera studenter från hela världen, mycket tack vare stipendier och donationer från Centerpartiet och Familjen Erling Perssons Stiftelse, informerar Kjerstin Dahlblom.
Antalet studenter på programmet är i skrivande stund 50 och bland dessa representeras 28 olika nationaliteter. Alumninätverket med tidigare studenter omfattar mer än 500 personer som nu finns spridda globalt och där många har inflytelserika positioner. Donationerna kan ses som uttryck för viljan att särskilt stödja studenter från länder med de största hälsoproblemen och därmed bidra till en god global utveckling.