Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

God hälsa ger konkurrenskraft

Previa är sedan länge en av Sveriges främsta aktörer inom företagshälsa och verksamhetsutveckling med människan i fokus. För Previa betyder begreppet ”människan i fokus” att man bidrar till att skapa välmående och framgångsrika företag genom att satsa på människors hälsa.

Att friska medarbetare och sunda arbetsplatser producerar mer effektivt är numera allmänt känt. Det är faktiskt få saker inom det svenska samhället som kostar lika mycket som sjukskrivningar och produktionsbortfall. Förutom en kortsiktig kapitalförlust riskerar företagen att förlora konkurrenskraft vilket på sikt kan bli en mycket dyr, kanske till och med förödande angelägenhet. Previa hjälper till att förebygga en sådan utveckling.
– De framgångsfaktorer som vi inom Previa har identifierat som viktiga för att skapa lönsamma företag och effektiva organisationer är att skapa en kultur som ökar medarbetarnas leveransförmåga och därmed också tryggar verksamhetens konkurrenskraft, bekräftar Sara Jönsson, konsultchef på Previa i Gävle.

Verkar på alla nivåer
Previa lägger mycket kraft på att utveckla ledarskapet och göra chefer till ledare som i sin tur kan utveckla verksamheten genom sina medarbetare. Att engagera medarbetare och arbetsgrupper i riktning mot organisationens gemensamma mål och skapa en positiv arbetsmiljö som hjälper medarbetarna att göra ett bättre jobb är ledarens viktigaste uppgift. Arbetet förutsätter i sin tur tydlighet och ett genuint engagemang för varje medarbetares välbefinnande, något som Previa också kartlägger och stöttar utvecklingen av.
– Vi jobbar på alla nivåer: individ, grupp och organisation, förklarar Sara Jönsson. Våra uppgifter omfattar allt från lagstadgade undersökningar till utveckling av beslutsunderlag för framtida hälsosatsningar. Vi har också individuella stödsamtal och stresshanteringskurser då många i arbetslivet upplever en ökad stress.

Skapar friskare arbetsplatser
Många är idag medvetna om att den största ökningen i nya sjukskrivningar är psykiska diagnoser såsom stress och depression, utmattning till följd av överbelastning, långvarig stress och konflikter/kränkningar i arbetet. Eftersom det är en av våra största utmaningar för framtiden måste mycket mer omfattande resurser tilldelas för att förebygga den negativa trenden.
– Vi arbetar med rehabilitering och tidiga insatser med syftet att ge chefer och ledare kunskaper för att driva ett framgångsrikt och systematiskt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete utifrån gällande lagstiftning och krav. Mycket handlar om att tidigt kunna identifiera hälsofaktorer som är viktiga i det strategiska arbetet för att skapa friskare arbetsplatser, tydliggör Sara Jönsson.
En stor del av ohälsan består också av fysiska besvär från olämpliga belastningar och andra arbetsmiljöfaktorer i den fysiska arbetsmiljön. Att hjälpa organisationer att systematiskt arbeta med den fysiska arbetsmiljön och belastningsergonomiskt förebyggande åtgärder på organisationsnivå, grupp och individnivå är en viktig del av Previas verksamhet.

Ökar konkurrenskraften
Att säkra och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön liksom den fysiska arbetsmiljön, hos företagen är också av stor vikt för att på sikt kunna öka konkurrenskraften. Previa hjälper också till att skapa förutsättningar för en hållbar och högpresterande teamorganisation genom att utveckla gruppens förmåga, samverkan och viljan att uppnå gemensamma resultat.
– Målet i samarbetet med våra kunder är att skapa en effekt hos kunden som ger ett ekonomiskt utslag i deras verksamhet och som ökar deras konkurrenskraft. Till vår hjälp har vi en bred kompetens inom Previa i stort. I Gävle och Sandviken är vi cirka 40 konsulter som arbetar för att utveckla en arbetsmiljö som hjälper våra kunders medarbetare att göra ett bättre jobb, avslutar Sara Jönsson med.