Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Goda resultat från CLIP

Det finns många exempel på hur Högskolan i Gävle samverkar med näringslivet och det kringliggande samhället. Det är speciellt tydligt inom forskarorganisationen CLIP, Centrum för logistik och innovativ produktion, som nu är inne på sitt sjunde verksamhetsår.

Goda resultat har banat väg för en tredje finansieringsperiod för CLIP. Med högaktuella områden som Human Lean, Innovationsprocesser, Hållbar Logistik och Leverantörsutveckling/Supply Chain Management bidrar CLIP till en kunskapsutveckling som gagnar regionens företag med fokus på små- och medelstora.
– Samtliga områden inriktar sig direkt eller indirekt mot SME-företagen i vår region. CLIP består i dagsläget av knappt 20 forskare som samtidigt undervisar vid högskolan. Vi har även ett stort nätverk med forskare, både nationellt och internationellt, som bidrar till fortsatt utveckling, säger Gunnar Herdin, senior rådgivare på CLIP.

Hållbar logistik
Det händer spännande saker hela tiden inom CLIP, och det är alltid kopplade till samhällsnyttan. Inom området hållbar logistik pågår ett flertal projekt som kommer att bidra till en hållbar samhällsutveckling inom några av Sveriges mest tätbefolkade områden.
– Prognosen att Mälardalen år 2050 kommer att bebos av 50 procent av Sveriges befolkning ställer omfattande krav på logistiken till och från denna region, speciellt om den skall uppfylla de tre grunderna; miljö-, socialt- och ekonomiskt hållbart. Här kommer Gävle kunna spela en viktig roll. Det är ett av många områden som våra forskare berör tillsammans med logistikföretag, offentliga förvaltningar och studentarbeten, förklarar Gunnar Herdin vidare.

Human Lean
Forskaren Bengt Halling har gjort sig ett namn internationellt genom sitt arbete med konceptet Human Lean.
– Forskningen visar att många organisationer som försöker införa Lean har svårt att lyckas då de ser Lean som en uppsättning av verktyg som implementeras i produktionsdelarna. De missar att Lean är ett koncept som måste omfatta hela organisationen. Lean är ett dualistiskt system vilket ses i de två huvudprinciperna kontinuerlig förbättring och respekt för människan, förklarar Bengt Halling, och tillägger att verktygen som finns i Lean i sig inte har någon större betydelse eller värde. Det är först när människor vill, förstår och kan använda verktygen som de får värde.
Bengt Hallings forskningsresultat har bland annat testats i axelmonteringen vid Scania. Det mätbara utfallet blev ökad produktivitet och kvalitet samtidigt som sjukskrivningsfrekvenser minskade och frisknärvaron ökade. Ett liknande utfall kunde mätas vid tråddrageriet Fagersta Stainless samt i produktionen för SME företaget Scandymet. Konceptet ligger också till grund för Human Lean Center (HLC) vid Högskolan i Gävle, där man genomfört student- och företagsutbildningar inom området.