Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Goda utsikter för vindprojekt som prissäkras

Axpo är en oberoende leverantör av avancerade portföljförvaltningstjänster, prissäkringar och balanshantering till svenska elhandelsbolag, energiintensiva industrier och vindkraftsproducenter. Långsiktig prissäkring kan vara avgörande för en framgångsrik vindkraftsetablering, speciellt med dagens låga elpriser i åtanke.

Dagens situation för investeringar i vindkraft är komplex. En ny vindpark är en gigantisk investering som kräver stort finansiellt stöd från banker och andra investerare. Investerarna vill i sin tur ha någon form av garanti på att deras kapital kommer att förvaltas på ett bra sätt och så småningom, inom en överskådlig framtid, ge avkastning. För alla som investerade i vindkraft för några år sedan och inte prissäkrade sig långt fram i tiden så utgör dagens låga el- och elcertifikatpriser den största utmaningen.

Låga el- och elcertifikatspriser skapar problem
En av de främsta anledningarna till att vindkraftsinvesteringar i dagsläget anses som mindre lönsamma är de låga elpriserna samt fortsatt låga elcertifikatpriser. Enligt Tomas Sjöberg, vd på Axpo Sverige AB, handlar det i princip om ett ökat utbud av el och lägre efterfrågan i kombination med lägre råvarupriser.
– Dels har förbrukningen minskat sedan finanskrisen, främst inom industrin. Förbrukningen år 2014 var exempelvis den lägsta i Sverige sedan 1985. Samtidigt som förbrukningen minskat har produktionen av förnybart ökat kraftigt genom elcertifikatsystemet. Fram till år 2020 beräknas tillskottet av förnybart ha ökat med ca 30 TWh i Sverige jämfört med år 2003, vilket kan sättas i relation till 2014 års produktion på 135 TWh, förklarar Tomas.
En tredje anledning är att råvarupriserna som bestämmer forwardpriser för el har gått ner kraftigt, detta bland annat på grund av revolutionen inom skiffergas i USA.
När det gäller elcertifikat beror prisnedgången dels på strukturella problem men även på en fantastisk teknikutveckling och kostnadsreduktion inom vindturbiner som gör att det är billigare att bygga vindkraft idag jämfört med för bara tre år sedan. Med lägre investeringskostnader kräver nya investerare ett lägre elcertifikatpris. Att räntorna är låga inverkar också då investerarna nöjer sig med lägre avkastning. Det är dock väldigt positivt för systemet att Energimyndigheten avser att årligen justera kvoterna för en bättre följsamhet.

Dagens utmaningar – och möjligheter
En prissäkring över en längre period skyddar såväl investerare som exploatörer under nya vindprojekt. För nya investerare ligger mycket av utmaningen i osäkerheten om framtiden. Dagens priser är utmanande och osäkerheten om framtida priser är stor. Efterfrågan för långa prissäkringskontrakt har därför ökat stort under de senaste åren.
– Först ville många aktörer prissäkra sig uppemot 10 – 15 år för el, nu har man även börjat efterfråga långa prissäkringar för elcertifikat, fortsätter Tomas. Jag tror att de närmsta åren kommer att präglas av att många investerare vill veta vad som händer efter 2020 när nuvarande elcertifikatsystem tar slut. Kommer det bli en förlängning av elcertifikatsystemet med ökad ambitionsnivå eller kommer stöden tas bort eller ersättas av något annat?
Tomas Sjöberg har flera teorier om vart det hela kan ta vägen.
– Både politiker och branschen har hittills varit inställda på en förlängning och ambitionshöjning. Om man väljer att inte förlänga elcertifikatsystemet finns en risk för kraftigt fallande elcertifikatpriser även om systemet skulle vara i balans 2020. Jag tror att denna risk talar för att systemet förlängs med kanske ytterligare 10 år men att politikerna samtidigt indikerar att stödsystem inte kommer att finnas kvar i all evighet. Det finns goda förhoppningar att vind, men kanske även sol, kan vara lönsamt utan stöd i framtiden.