Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Grästorps fjärrvärme näst intill fossilfri

Uppvärmning med fjärrvärme har många fördelar både miljö- och kostnadsmässigt. Om den baseras på biobränsle och/eller spillenergi är fjärrvärmen ett näst intill oslagbart alternativ ur miljösynpunkt. Ofta kan den också konkurrera ekonomiskt. Framförallt är den ett hållbart och bekvämt alternativ som ligger i tiden.

När det i Skaraborg i början av 1970-talet beslutades att alla kommuner skulle ha ett eget vårdcentrum togs det i samma veva beslut om att man i Grästorp även skulle satsa på bioenergi.
– Från början var tanken att den intilliggande bioenergianläggningen enbart skulle försörja Grästorps vårdcentrum, men snabbt insåg man att det skulle räcka till mer – mycket mer. I början av 80-talet började därför fjärrvärmenätet att byggas ut i kommunen och idag täcker det i princip hela tätorten, berättar Tomas Andersson, driftsledare vid Grästorps fjärrvärmeanläggning som sedan 1999 ägs av Lantmännen Agrovärme och Grästorps kommun.

Bort med oljeberoendet
Under normala förhållanden är fjärrvärmen helt biobränslebaserad i Grästorp. Det finns dock en back-up med oljepanna som eldas vid extrem kyla eller driftsstopp i biopannan. Biobränslen kommer från en aktör i närregionen, Vänerbränsle, som levererar stamved till en terminal i utkanten av Grästorp.
– Vi eldar också med lagrad Salix, det vill säga energiskog, som kommer från närområdet. Genom att den lagras lämpar den sig även som sommarbränsle vilket gör att vi tryggar behovet under hela året utan att vara beroende av oljepannan, upplyser Tomas Andersson, som har lång erfarenhet av att elda biobränsle – redan 1973 började han verka inom området, då inom industrin, och den erfarenheten har han tagit med sig till Lantmännen Agrovärme som sköter driften av Grästorps fjärrvärmeverk.
– Fjärrvärme är idag det bästa alternativet ur miljösynpunkt om den är biobränslebaserad som här i Grästorp. Vi arbetar för att fjärrvärme även ska vara ett bra alternativ ur ekonomisk synpunkt. När elpriserna är låga är det givetvis en utmaning, men vi tror också att många ser till den stora miljönyttan och därför satsar vi på fortsatt utveckling av anläggningen.