Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Halland ska utvecklas med ny energi- och klimatstrategi

Länsstyrelsen Hallands län arbetar i skrivande stund med att utveckla en ny energi- och klimatstrategi för hela länet. Arbetet sker i samverkan med många aktörer och struktureras kring åtgärder inom framförallt transportsektorn och jordbruket, som tillsammans svarar för huvuddelen av länets klimatutsläpp. Både jordbruk och transporter är också av stor betydelse för länets ekonomi.

Studier har visat att hallänningar genererar större utsläpp per person inom transportsektorn jämfört med andra län. E6:an genom länet är förstås en förklaring, men inte den enda, konstaterar Hallands landshövding Lena Sommestad.
– Kollektivtrafiken behöver bli ett mer attraktivt alternativ och fossila bränslen dominerar transporterna, förklarar hon. För att minska utsläppen måste vi nu jobba tillsammans med andra aktörer på flera fronter. Kollektivtrafiken behöver utvecklas, samtidigt som fordonen blir mer klimatsmarta.

El och biogas
En stor satsning i Halland handlar om att bygga ut en infrastruktur för elbilar.
Här går utvecklingen snabbt, berättar Lena Sommestad. Halland har också goda förutsättningar för produktion av biogas, tack vare de många jordbruken och tillgången till ett utbyggt gasnät.
– Biogasen är ett utmärkt sätt att minska utsläppen i transportsektorn, samtidigt som jordbrukets klimatavtryck kan minska, konstaterar Lena Sommestad. Här lyckas vi i Halland inte realisera den stora potential som finns.
Låg lönsamhet har varit ett problem i biogasproduktionen under senare år. Men Lena Sommestad hoppas att prisbilden på sikt ska förbättras. Hon menar också att Klimatklivet, statens klimatinvesteringsstöd, i dagsläget är en drivkraft för dem som vill utveckla samarbeten inom förnybar energi och sporra fler till att våga ta initiativ.

För en fossilfri framtid
Hallands kollektivtrafik är som mest utbyggd utmed kusten, där den utvecklas snabbt. Den stora utmaningen för länet är att utveckla kollektivtrafiken inåt landet.
Region Halland, som ansvarar för kollektivtrafiken, satsar nu på tätare turer för tågen på Halmstad – Nässjö Järnväg och planerar för persontrafik på Markarydsbanan, som går från Halland och in mot Småland. Längre norrut är Viskadalsbanan mot Borås på väg att rustas upp. Samtidigt finns ett stort behov av att utveckla kollektivtrafiken inne i städerna för att förbättra stadsmiljön och samtidigt kapa utsläpp. I Halmstad pågår som exempel ett stort projekt för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft med tätare turer och mer kundanpassade alternativ.
– Det är spännande att se hur kollektivtrafiken nu växer fram som en del av en hållbar samhällsplanering, säger Lena Sommestad. Halland växer snabbt, med ny bebyggelse och infrastruktur, och med nya energilösningar. Om vi gör rätt nu, region, kommuner, företag och myndigheter tillsammans, då har vi alla förutsättningar att skapa en fossilfri framtid.