Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hållbar logistik högt på agendan för Familjen Helsingborg

I jakten på att utveckla så miljövänliga och hållbara transportkedjor som möjligt har Familjen Helsingborg, tidigare Helsingborg Business Region, förankrat en långsiktig strategi för regionen som framtida transportnav.

Namnändringen från Helsingborg Business Region till Familjen Helsingborg markerar de nya visioner som kommunerna i regionen gemensamt har etablerat och nu strävar efter att uppnå. Och i Sverige såväl som utanför landets gränser ökar intresset för vad som nu sker i nordvästra Skåne, i en region där de mjuka värdena verkligen tycks få ta plats.
– Familjen Helsingborg symboliserar att det är människor som arbetar och bor i regionen för regionens fortsatta utveckling och att det är våra gemensamma insatser som gör skillnad, betonar Jan Magnusson, näringslivsutvecklare med speciellt ansvar för logistikfrågor inom Familjen Helsingborg.

Ny torrhamn större än väntat
Familjen Helsingborg består av elva kommuner i norra Skåne och ska verka för en sund tillväxt inom samtliga. Det är många projekt på gång, varav utredningen av en eventuell torrhamnsetablering i gränslandet mellan Åstorp och Bjuv kanske är en av de mer uppmärksammade. I direkt anslutning till torrhamnen ska det finnas gott om mark för företag som vill använda anläggningen, på sikt kommer det att skapas en livskraftig företagspark i området.
– Torrhamnen kommer att lyfta inlandets betydelse och vara ett viktigt komplement till Helsingborgs hamn. Med torrhamnen får inlandskommunerna en unik chans att vara en del av regionens utveckling som transportnav, menar Jan Magnusson.
Projektets omfattning har ändrats och kommer ur ett effektperspektiv att bli mycket större än man först hade vågat ana, om allt går i hamn så som vi hoppas, enligt Jan, som själv varit delaktig sedan starten.
– Förutom alla fördelar som torrhamnen för med sig så har vi även fått logistikforskning vid Campus Helsingborg. Det är ett värdefullt tillskott som stärker oss som logistik- och transportregion, säger Jan, som också poängterar att Familjen Helsingborgs uppgift i det sammanhanget till stor del handlar om att skapa försättningar för akademi, näringsliv och kommuner att mötas och samverka.

Logistiknätverk skapar möjligheter
För att underlätta samverkan har till exempel LTH/Campus Helsingborg och Helsingborgs Stad bildat ett logistiknätverk med medlemmar från hela regionen. Centrum för Logistik och IT, CeLIT, ska knyta ihop regionens näringsliv med Lunds Universitet och kommunerna i nordvästra Skåne, som tillsammans utgör Familjen Helsingborg.
– Genom nätverket får företag goda möjligheter att knyta kontakter med akademin för framtida projekt eller anställningar. Ett ökat nätverkande är en klar framtidsstrategi för Helsingborg som logistikregion, men det kräver också en hel del engagemang från medlemskommunerna, påpekar Jan Magnusson.
Jan understryker till sist att framgångarna för centrumbildningar och nätverk som CeLIT är helt beroende av medlemmarnas engagemang, därför är det viktigt att man inom Familjen Helsingborg kan fortsätta arbeta för ett bra företagsklimat där näringsliv, offentlig sektor och akademi ser nyttan med gemensamma satsningar.