Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Samhällsutvecklingen i Sverige kräver tillgång till nya bostäder, anläggning av nya vägar och en större tillgång till grundläggande samhällsservice bland annat. För att skapa förutsättningar för att åstadkomma allt detta på ett hållbart sätt krävs samarbete på alla nivåer. Det handlar om en utveckling som sträcker sig över alla dimensioner och som omfattar åtgärder för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Samordnar stadsutvecklingsfrågorna
Allt fler människor söker sig till städerna och urbaniseringen i Sverige utvecklas oerhört snabbt, kanske snabbast i Europa. För att öka samverkan kring hållbarhet har regeringen gett fem myndigheter uppdraget att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling. Tillsammans ska Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket verka för en bättre samordning av de viktiga stadsutvecklingsfrågorna.
Tidigare utmaningar har bland annat varit att samordna utvecklingsarbetet mellan olika sektorer och politiska nivåer, ett större behov av satsningar på forskning och kunskapsutveckling samt en viss missmatchning gällande retoriska hållbarhetsmål och praktisk handling. Genom att satsa på ett integrerat arbetssätt mellan olika kompetensområden hoppas de fem myndigheterna på att kunna ta tillvara på städernas utvecklingspotential och samtidigt möta såväl gamla som nya utmaningar.
Plattformen för hållbar stadsutveckling är bara en kugge i hjulet, det finns en mängd andra satsningar på internationell, nationell, regional och lokal nivå som också ska verka för en hållbar utveckling i Sverige.

250 000 nya bostäder till 2020
Vår hållbara utveckling hotas av en växande bostadsbrist. Det är en av vår tids mest angelägna frågor i Sverige och att regeringen nu har satt som mål att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020 är välkommet. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan redogör för att införandet av stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer är en del av lösningen – mer om det finns att läsa här intill.

Maria Lind
Redaktör