Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Hållbara affärsrelationer allt viktigare

Att studera ekonomi är ett medvetet val för att bidra till en ökad hållbarhet. Det blir allt viktigare att hushålla med resurser, såväl ur ekonomiska, sociala som miljömässiga perspektiv. Vid Högskolan i Gävle genomsyras all verksamhet av hållbarhet, inte minst inom Avdelningen för Ekonomi som nyligen introducerat ett nytt forskningstema riktat mot Hållbara affärsrelationer (HAR).

Avdelningen för ekonomi ansvarar för utbildning och forskning inom företagsekonomi, juridik och nationalekonomi. För att hålla sig a jour med omvärldens förändringar och krav har det vid avdelningen gjorts en omfattande inventering av de forskningsområden man verkar inom. Utifrån det arbetet har forskare tillsammans med företag och andra intressenter skapat ett antal nya forskningsområden som ingår i huvudtemat Hållbara affärsrelationer (HAR).
– HAR är därmed det samlade temat för all forskning som bedrivs inom ekonomiämnen vid Högskolan i Gävle, och drar nytta av ekonomiämnens mångvetenskaplighet, tillägger Aihie Osarenkhoe, som är professor i företagsekonomi och som varit drivande i arbetet som ledde till utvecklingen av Hållbara Affärsrelationer (HAR).
Ny samverkansplattform
Att skapa hållbara affärsrelationer är avgörande för att trygga en framtid som framgångsrikt och sunt företag. Högskolan i Gävle har därför skapat en ny plattform för samverkan med företag och organisationer som syftar till att utveckla hållbara affärsrelationer som långsiktigt gagnar regionen.
Det är inte bara storföretag som är i behov av att utveckla hållbara relationer. Alla typer av företag gagnas av att arbeta långsiktigt och hållbart, understryker universitetslektor Agneta Sundström, som har varit med och startat den nya plattformen. För små- och medelstora företag är det viktigt för att få en affär och utveckla konkurrenskraft.
– Vi har redan haft ett antal workshops tillsammans med företag i regionen, och nu söker vi medel för att få fortsätta utveckla hållbara affärsrelationer som forskningstema. Att visa hur hållbarhet genomsyrar alla delar av näringslivet är en av våra viktigaste uppgifter vid högskolan över lag. Inom ekonomiområdet söker vi sammanlänka värdet av ekonomisk hållbarhet med andra hållbarhetsperspektiv, förklarar Agneta Sundström vidare.
Andra viktiga områden som det forskas inom vid Avdelningen för ekonomi är redovisning inklusive risk management, samt digitaliseringen och effekter av den för små- och medelstora företag.
– Ett av projekten som ingår i forskningstemat är ”Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer Digitaliserad Tillverkningsindustri”. Projektet har nyligen fått 4,1 miljoner beviljat från KK-Stiftelsen för att studera hur två tillverkningsföretag hanterar utmaningar när värden alltmer skapas i digitala innovationsprocesser, förklarar Aihie Osarenkhoe, projektledare ISNET.

Börjar med Triple Steelix
Samverkan med näringsliv och samhälle utgör ett av huvudmålen för all verksamhet inom Högskolan i Gävle. All utbildning på grund- och masternivå, forskning och utvecklingsprojekt har någon form av koppling till samverkan. Det kan vara internt inom högskolan eller externt med partners på andra lärosäten, inom företagsvärlden eller det offentliga.
Hållbara affärsrelationer syftar bland annat till hur svenska företag kan arbeta för att möta nationella och internationella krav på hållbarhet. Avdelningen för ekonomi har bland annat etablerat ett samarbete med stålföretagen inom Triple Steelix. Syftet är att innovativa små- och medelstora företag ska bli ännu bättre på att identifiera vilka hållbarhetskrav som gäller redan på hemmaplan. Den kunskapen tar de sedan med sig för att skapa hållbara affärsrelationer internationellt.
– Vi ska hjälpa företagen bli mer förberedda på vilka krav kring hållbarhet som gäller utanför Sveriges gränser. Det kommer att bidra till en ökad konkurrenskraft för svenska företag på sikt, säger Agneta Sundström avslutningsvis.