Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hållbarhetsarbetet kräver många järn i elden

Genom att fokusera på omtänksamhet, kundnytta och hållbarhet kommer PiteEnergi långt som modernt och medvetet energibolag. De tre kärnvärdena genomsyrar alla affärsområden och är tydliga i alla projekt och nya investeringar som det lokala energibolaget gör.

Piteås första elbil var en investering inom PiteEnergi 2010, liksom den första solcellsanläggningen 2011. Långt innan dess hade man dock tagit beslut om att ställa om från fossilt till förnybart, men elbilen och solcellsanläggningen blev två viktiga milstolpar i det arbetet. Idag har ytterligare milstolpar passerats och fler är inom räckhåll.
– Hållbarheten är viktig i allt vi företar oss, den genomsyrar hela verksamheten och omfattar utöver miljömässig hållbarhet även ekonomisk och social hållbarhet. För att vi ska nå vår vision, ”Världens lokalaste energibolag som möjliggör hållbar utveckling i regionen”, måste vi ta ett helhetsansvar där vi utöver miljöfrämjande investeringar även ser till att vara finansiellt hållbara för att kunna leverera driftsäkert och socialt hållbara där vi satsar på våra medarbetare och regionens utveckling, förklarar Daniel Fåhraeus, vd PiteEnergi.

Stort och smått
PiteEnergi har många järn i elden när det gäller kampen för hållbarhet. Extra intressant är att arbetet sker på flera nivåer, allt från högsta nivå i enlighet med Agenda 2030, ner till lokal nivå där PiteEnergi söker involvera allmänheten i de dagliga förbättringsfrågorna.
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Enligt PiteEnergis hållbarhetsredovisning från 2018 bidrar det lokala energibolaget till hela tio av de 17 målen. Detta vid sidan av arbetet med att uppnå Piteå kommuns ägarmål och PiteEnergis egna lokalt uppsatta hållbarhetsmål.
Att involvera allmänheten i förbättringsfrågorna är inget nytt för PiteEnergi. Nuvarande vision och mål har utvecklats med hjälp av förslag från piteborna, och så kommer man även att arbeta framöver, i tät dialog med samhället och alla som bor och verkar i Piteå. PiteEnergi satsar med andra ord både stort och smått.

Aktuella projekt
Europas största landbaserade vindpark Markbygden, som i skrivande stund byggs utanför Piteå, kommer högst sannolikt att lyfta hela Sveriges förnybara elproduktion till en helt ny nivå. PiteEnergi följer projektet med intresse men är inte involverade i dagsläget.
Däremot arbetar PiteEnergi tätt tillsammans med bland andra Piteå Science Park för att lyfta frågor kring förnybar energi med flera olika energikällor. I forskningsprojektet Solvåg testas tre olika typer av solfångare för att utvärdera effekten i kallt klimat, vilket i sin tur kan vara startskottet för byggnation av en större solenergianläggning i norr.

Kan få LNG-hub
Ytterligare ett spännande pågående projekt är förvisso kopplat till en fossil energikälla, naturgas, men fortfarande mycket intressant då flytande naturgas (LNG) spås få ett stort genombrott inom transportindustrin och i så fall ersätta stora mängder diesel. Speciellt intressant är det inom sjöfarten, som fick nya svaveldirektiv 2015 som fördyrar sjötransporter avsevärt.
Just nu diskuteras uppstarten av en LNG-hub i Piteå hamn, där PiteEnergis dotterbolag redan har tillstånd för att bedriva verksamhet inom LNG. Hamnens infrastruktur och djup lämpar sig ypperligt för en sådan etablering, och PiteEnergi söker just nu efter en ett eller par lämpliga partners som kan driva anläggningen och hjälpa till vid uppstart.