Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Hållbarhetsredovisning på ingång

Social hållbarhet, Social Sustainability och Corporate Social Responsibility. Kärt barn har många namn, men oavsett vilket man väljer så åsyftar de ungefär samma sak; en strävan efter att uppnå social hållbarhet genom ökat engagemang från såväl näringsliv som offentlig sektor.

Redan med start nästa år ska större företag komplettera sin årsredovisning med enhållbarhetsredovisning och det ser Anders Hettinger på PwC i Skellefteå som startskottet för utveckling av en ny typ av tjänster inriktade mot hållbarhetsredovisning. Han kommenterar:
– Det befintliga tjänsteutbudet inom PwC har utvecklats för att hjälpa såväl privatägda företag som offentliga organisationer att strukturera sitt ekonomiarbete, sin redovisning och sin affärsutveckling. Nu tar vi återigen täten genom att vara bland de första att utveckla tjänster för att underlätta hållbarhetsredovisning.

Socialt ansvar lönsam affär
Auktoriserad revisor Anders Hettinger har länge varit involverad i olika utvecklingsfrågor i Västerbotten över lag, bland annat i samarbete med Skellefteå kommun i olika satsningar som ska främja entreprenörskap. Det är ett långsiktigt arbete som fortgår i nära samverkan med kommunens näringslivsavdelning och ett antal andra intressenter inom det regionala näringslivet.
– Engagemanget från PwC har alltid varit stort när det gäller hållbar utveckling ur alla perspektiv. Nu när intresset för organisationers prestation i fråga om hållbarhet klart ökar ser vi ytterligare utvecklingsmöjligheter. Vi vill framförallt tydliggöra att investeringar i socialt ansvar och hållbarhet är en lönsam affär på sikt, säger Hettinger.

Krav redan 2017
Dagens ledare förstår vikten av att sätta upp tuffa hållbarhetsmål och samtidigt säkerställa att de framsteg som görs avspeglas korrekt i en öppen rapportering vid rätt tidpunkt. Genom bestyrkanden från en tillförlitlig rådgivare vinner – och behåller – organisationen intressenternas förtroende.
– Hållbarhetsredovisning kommer inom en inte alltför avlägsen framtid sannolikt att vävas in allt mer som ett kompletterande inslag i den traditionella lagstadgade redovisningen. Trenden är tydlig eftersom vi redan nu vet att de större företagen måste komplettera med en hållbarhetsredovisning redan 2017.
Ett exempel är Norrlandsfondens årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015. Hållbarhetsredovisningen innefattar en pedagogisk redogörelse för vad hållbarhet är för Norrlandsfonden och hur strategin ser ut. Vidare lämnas en processbeskrivning, redogörelse för intressentdialogen och en beskrivning av fondens fokusområden avseende hållbarhet.

– Detta är ett bra exempel på hur ett ickeindustriellt företag kan arbeta med och presentera sitt hållbarhetsarbete. Många tror nog fortfarande att det mest har med utsläpp och miljöpåverkan att göra, vilket ju inte är fallet, avslutar Anders Hettinger.