Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Hallsberg Sveriges starkaste järnvägsknut

Örebroregionen beskrivs ofta som en av Sveriges främsta logistikregioner. Hallsberg spelar som en av vårt lands viktigaste järnvägsknutar en mycket avgörande roll för regionens fortsatta utveckling. En stor del av Sveriges importvaror, framförallt från Asien, passerar nämligen Hallsberg på väg mot slutdestinationer runtom i Sverige och Norden.

Hallsberg är traditionellt ett stationssamhälle som vuxit fram som ett resultat av att godsstråket genom Bergslagen och Västra stambanan möts här. Det är inte förvånande att Hallsberg i Örebro län är en stark etableringsort för logistikinriktade verksamheter såsom åkerier, speditörer och centrallager.
Hallsberg har dessutom betydligt mer att erbjuda. Läget gynnar faktiskt alla typer av verksamheter som eftersträvar mer miljöanpassade transporter på räls, och öppnar samtidigt porten till större marknader tack vare goda förutsättningar för både gods- och passagerartransporter.

Kan bli rejält uppsving
Det finns nu ytterligare planer på att stärka Hallsberg som järnvägsnav av riksintresse, bland annat genom att låta bygga ut godsstråket genom Hallsberg till dubbelspår. Syftet är att öka kapaciteten för både gods- och persontransporter. Utbyggnaden ska ansluta till befintligt dubbelspår norrut mot Örebro och framtida dubbelspår söderut mot Mjölby.
– En sådan utveckling skulle innebära ett rejält uppsving för logistiktunga verksamheter som är beroende av stora volymtransporter. Samtidigt gynnas Hallsberg som boendeort eftersom pendlingsmöjligheterna ökar i en växande arbetsmarknadsregion, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Andreas Svahn.
Det planerade dubbelspåret genom Hallsberg är en del av Projektet Hallsberg – Degerön som i sin tur är en betydande del av utbyggnaden av godsstråket genom Bergslagen. Enkelspåret som idag finns på sträckan skapar problem för godstransporter då tågen helt enkelt inte får plats på spåret vilket leder till omledningar och förlängda transporttider. En utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön ökar möjligheten till miljövänliga transporter. Det ger även ökad säkerhet då Trafikverket vill bygga bort ett antal plankorsningar.

Bästa läge och förstklassig service
Hallsberg har som tidigare nämnt ett mycket fördelaktig läge mitt i en stark logistikregion. Hallsberg drar även nytta av att vara en mindre kommun med korta beslutsvägar och större tillgänglighet.
– Jag vill poängtera att det verkligen är korta vägar in till kommunen som gäller, säger Andreas Svahn, som själv träffar ett antal representanter från det lokala näringslivet varje vecka.
Läget lockar, och Hallsberg ser till att ha rätt service på plats i rätt tid. Posten har flyttat sina brevterminaler från Karlstad och Västerås till den mindre kommunen Hallsberg. I samband med flytten anordnades fem olika tillfällen där Postens representanter fick besöka Hallsberg och ställa frågor direkt till kommunens ledning.
– Att kunna erbjuda god service är en självklarhet. Vi maximerar helt enkelt nyttan av att vara ett logistiknav av nationell betydelse, kommenterar Andreas Svahn.
Hallsberg står nu i fortsatt beredskap för att ta emot nya företag och organisationer som vill växa tillsammans med en snabbtänkande och framåtsträvande kommun.