Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hälsohögskolan i Jönköping bedriver verksamhets- nära forskning och utbildning för att förbättra vården

Hälsohögskolan vid Högskolan i Jönköping är en av Sveriges ledande utbildare med inriktning mot hälsa, vård och socialt arbete. Skarpa initiativ och samverkans-projekt för nyttiggörande av kunskap om hur vård och omsorg kan förbättras löper som en röd tråd genom all utbildning och forskning vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, som involverar forskare från samtliga fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping samt praktikföreträdare från sjukvård och social omsorg i länet. Masterprogrammet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg är ett bra exempel på hur högskolan engagerar medarbetare och chefer i vård och omsorg.

Inom Jönköping Academy bedrivs lokal, nationell och internationell forskning – hela tiden med nyttiggörande och förbättring inom vård och omsorg som ledstjärna.
– Vård och omsorgssektorn är kunskapsintensiv. Ny forskning och kunskap tillkommer ständigt, men vägen till verklig tillämpning kan vara lång. Vi arbetar framförallt med att tydliggöra hur kunskapen kan användas för att gagna dem vård och omsorg är till för, inleder Johan Thor, läkare och forskare som är föreståndare för Jönköping Academy och lärare på masterprogrammet.
Att nyttiggöra kunskap, det vill säga omsätta den systematiskt i praktisk handling är något som alla i samhället vinner på. Patienterna blir mer delaktiga och får bättre vård och omsorg, verksamheterna blir mer kunskapsbaserade och kan förbättra sina processer och skattebetalarna får ut mer av vården.
– Man kan säga att vi arbetar för att bygga broar mellan akademi och praktik inom vård och omsorg i denna strävan att nyttiggöra kunskap. Även näringslivet spelar en viktig roll här med innovationer och ny teknik som kan förbättra vård och omsorg. Den största utmaningen är inte att det saknas kunskap eller innovationer, utan att kunskap och innovationer som finns inte används systematiskt fullt ut. Ett av skälen är att det oftast medför att vi behöver förändra våra arbetssätt både inom organisationen där vi arbetar och i relationen till dem vi är till för. Vi vill helt enkelt skapa mer kunskap om vilka metoder och verktyg som kan vara till hjälp för att brygga över ”the knowing-doing gap” det vill säga skillnaden mellan det vi vet och det vi gör. Detta arbetar vi med bland annat inom masterutbildningen men även i forskningen med studier både inom hälso- och sjukvård och omsorg, förklarar professor Boel Andersson Gäre, också hon läkare samt forskningsledare vid Jönköping Academy.

Utbildning kopplas till sjukvårdens vardag
I Jönköping Academy möts olika discipliner eftersom samtliga fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping involveras. Jönköping Academy är en centrumbildning som startades 2009 av Högskolan i Jönköping, landstinget i Jönköpings län och länets 13 kommuner.
– Det är oerhört positivt att vi har ett så stort intresse för förbättringsfrågor inom vården över hela länet och i landet i stort. Masterutbildningen tar upp ett område där det råder ett stort kunskapsbehov, och utbildningen är en av våra mest populära med över 200 sökande från hela landet till 40 platser. De som går utbildningen är redan verksamma inom vård och omsorgssektorn och ofta har de ledande positioner och ser masterutbildningen som en möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Utbildningen är ett stöd för att driva förbättringsinsatser på arbetsplatsen eftersom studenterna hela tiden knyter utbildningsinnehållet till sin egen verksamhet, poängterar Johan Thor.
Röntgenläkare Oskar Löfgren, med övergripande ansvar för röntgenverksamheten i Jönköpings län, har gått masterprogrammet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.
– Mitt mål med utbildningen var att tillgodose ett kunskapsbehov jag hade inom framförallt förbättringsarbete. Det är alltid svårt att genomföra stora förändringar, men genom hela denna utbildning gavs möjligheter att koppla uppgifter till verkliga case i mitt dagliga arbete inom vården. Det känns extra motiverande. Jag fick verktyg för att tackla svåra utmaningar, jag känner mig mer trygg i mitt ledarskap idag. Samtidigt fick jag möjligheter att knyta kontakter med andra som verkar inom olika områden inom hälso- och sjukvård. Det gav en inblick i andra verksamheter, vilket jag också fortfarande har nytta av, säger Oskar Löfgren.

Hur kunskap kan nyttjas bättre
Forskning om förbättringsarbete för vård och omsorg är något som behövs över hela Sverige, Europa och världen.
– Vi är lokala och globala. Kännetecknande för vår forskning är att den är interaktiv. Syftet är att utveckla och delta i kunskapsbildning där den behövs och är aktuell. De modeller för förbättring som vi bidrar till utveckling och utvärdering av, kan också användas inom andra områden genom att vi identifierar gemensamma nämnare. Ett generellt problem är att det är svårt att genomföra förbättringsarbete, och det gäller inom alla sektorer, inte enbart inom vården och inte enbart här i Sverige. Inom vissa områden har vi ett försprång genom att vi i Sverige har utarbetat kvalitetsregister som kan användas som underlag för förbättringsinitiativ, men vi behöver fördjupa och sprida kunskap om hur befintlig kunskap kan nyttjas ännu bättre, säger Boel Andersson Gäre.

Fakta
En personlig skola med bra rykte i en internationell miljö!
Utbildning: Åtta grundutbildningsprogram: Arbetsterapeut, Biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi, Biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin, Ortopedingenjör, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Socionom, Tandhygienist.
Magisterprogram inom Arbetsterapi, Gerontologi, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, Omvårdnad,
Omvårdnad med inriktning kardiologisk vård, Oral hälsovetenskap, Socialt arbete.
Masterprogram inom Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.
Specialistsjuksköterskeprogram: Distriktssköterska, Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, Vård av äldre, Operationssjukvård samt Anestesisjukvård och Intensivvård.
Forskning: Forskningen är fokuserad kring forskningsmiljöerna ADULT, CHILD, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, Åldrande – livsvillkor och hälsa samt forskningsprogrammen Biomedicinsk plattform, Ortopedteknik, Oral hälsa och Socialt arbete.

Kontakt:
Hälsohögskolan i Jönköping,
Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-10 10 00, e-post: info@hhj.hj.se
www.hhj.hj.se