Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Hargs Bruk – en naturnära tradition som vidareutvecklats sedan 1668

Vid Upplandskusten, någon mil söder om Östhammar, ligger Hargs Bruk. Det är ett av få vallonbruk i privat ägo som kontinuerligt varit i drift sedan 1600-talet. Affärstidningen Näringsliv har förmånen att få träffa Hargs Bruks vd Dan Glöde för en givande diskussion kring bevarandet av såväl en gedigen tradition som nya utvecklingsmöjligheter i anslutning till en nära nog unik naturrikedom.

Jord, skog, jakt och fastigheter. Hargs Bruk står för en helhet där alla komponenter är lika viktiga och där man varsamt och i balans, under flera sekler, värnat om naturens resurser och samtidigt lyckats skapa en lönsam tillväxt. På frågan om vilken verksamhet som bedrivs vid Hargs Bruk idag svarar Dan Glöde:
– Basen är det skogsbruk som vi bedriver på 19 000 hektar. Vi levererar timmer, massaved och skogsbränsle. Lantbruket var till för något år sedan helt utarrenderat, men bedrivs nu åter i egen regi. Vi har 500 köttdjur som betar cirka 700 hektar och så bedriver vi vall- och spannmålsodling på omkring 500 ha. Sedan brukar vi säga att vi förvaltar omkring 400 tak. Det är allt från kulturbyggnader till åretruntbostäder och sommartorp. Sist men inte minst så har vi en omfattande jaktverksamhet.

Kontinuerlig utveckling sedan 1600-talet
Det finns en central fråga som oundvikligen kommer upp när man besöker ett så pass anrikt vallonbruk som Hargs Bruk. Hur har man klarat av att driva verksamheten vidare när de flesta andra bruk med ursprung i vallonsmide och järnhantering sedan länge lagt ned sin näringsverksamhet eller i bästa fall omvandlat den till museal-, turist- eller konferensverksamhet?
– I grunden finns ett sammanhållet, engagerat och ansvarsfullt ägande, förklarar Dan. Under årens lopp har Hargs Bruk ägt och drivit gruvor, hamnar, sågverk, hyttor, smedjor, olika fastigheter parallellt med jord och skogsbruk. Man har aldrig lagt alla ägg i en korg, utan utvecklat och startat nya grenar inom de verksamhetsområden man behärskat. Samtidigt har man haft omdömet att i tid gå ur verksamheter som blivit olönsamma.
På Hargs Bruk jobbar man på liknande sätt än idag. Lantbruk, skog och fastigheter kan framstå som verksamheter där det inte händer så mycket, men det är bara till det yttre enligt Dan, som även poängterar att det är oerhört viktigt att hela tiden utveckla verksamheten och överväga nya möjligheter.

Utarrenderad jakt samt specialjakt efter önskemål
En annan intressant fråga kretsar kring den jaktliga verksamheten. Hur bedrivs den idag?
– På större delen av skogsmarksarealen, upp till 80 procent, är jakten utarrenderad. Där jagar vanliga jaktlag självständigt och betalar ett årligt arrende. Vi har ganska viltrika marker så efterfrågan på att arrendera jaktmark är god. För jägare som efterfrågar jakt vid enstaka tillfällen, mer service eller exklusivare jaktupplevelser så anordnar vi olika typer av jakter på en del av arealen.
– Vår jaktverksamhet och upplevelsen kring den varierar naturligtvis mycket beroende på våra kunders önskemål, fortsätter Dan. Vi har två huvudtyper av jakter som vi säljer under hösten: andjakt och klövviltsjakt. Vid andjakten erbjuder vi tio till tolv skyttar jakt i ett antal olika andvatten och i havet. Vid klövviltsjakt jagar samma antal skyttar först ett par såtar på frilevande vilt, exempelvis älg, rådjur och vildsvin, och avslutar med jakt i ett stort hägn med kronhjort, dovhjort, mufflon och vildsvin. I bägge fallen håller vi med drevfolk och apportörer eller hundförare. Vi anordnar även andra jakter efter förfrågan. Det kan vara allt från harjakt med stövare till vårjakt på vildsvin eller råbockar. Oavsett vad man väljer att jaga så gör vi vårt bästa för att våra kunder ska få en spännande och innehållsrik upplevelse.

Även konferenser?
Mot den bakgrunden ter sig frågor kring konferensverksamhet naturliga, finns det även sådana möjligheter vid Hargs Bruk?
– Nej, vi är specialiserade på jakt och jaktupplevelser, svarar Dan Glöde bestämt. Dessutom är ägarna måna om att bevara bruksmiljön som den traditionsenligt varit, en plats för arbete och för privat boende. Men vi erbjuder naturligtvis våra jaktgäster kost och logi. Skulle de efterfråga ett sammanträdesrum för ett möte i samband med någon jakt går det naturligtvis att ordna det med. Viktigast för oss och våra ägare är emellertid att behålla fokus med en så renodlad verksamhet som möjligt.